Зразок заповнення щоденника з виробничої практики

Звіт-щоденник про проходження виробничої практики із спеціальності процеси, машини та обладнання

Зразок заповнення щоденника з виробничої практики

1.______________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові

______________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________

назва навчального закладу

3. Факультет, кафедра ____________________________________________________

курс ________________ група __________________

4. На виробничу практику _________________________________________________

5.Термін практики з ____ _____________ по _____ ________________ 201_ р.

6.Micцe проходження практики ____________________________________________

_______________________________________________________________________

7.Керівник практики

від навчального закладу________________________________________________

прізвище, iм’я, по батькові, посада

ВІДМІТКА ПРО ПРИБУТТЯ СТУДЕНТА НА MICЦE ПРАКТИКИ, ВИБУТТЯ

1.Прибув на місце практики «____» _____________________ 201_ р.

2.Призначено на робоче місце ________________________________________________

3.Керівником практики від підприємства (установи) призначено ____________________________

прізвище, iм’я, по батькові, посада

М. П. Керівник підприємства

(установи) ______________________

4. Приступив до роботи з «_____» ____________________ 201_ р.

Керівник практики від підприємства (установи) _______________________________

5. Вибув до навчального закладу «____» _____________________ 201_ p.

М. П. Керівник підприємства

(установи) ______________________

Пояснювальна записка

Завдання виробничої практики: формування професійних навиків із спеціальності, закріплення, розширення i систематизація знань, одержаних під час вивчення спеціальних дисциплін на основі аналізу діяльності конкретного підприємства, придбання практичного досвіду, розвиток професійного мислення, прищеплення умінь організаторської суспільно-громадської діяльності у трудовому колективі.

Базами виробничої практики можуть бути передові господарства, підприємства агропромислового комплексу, тваринницькі ферми, комплекси, виробничі підрозділи навчальних закладів i науково-дослідних установ та підприємств різних форм власності, діяльність яких відповідає профілю спеціалізацій студентів.

3 базовими господарствами i підприємствами укладається договір (сторінка 30-31) на підставі діючого Положення та інструкцій з питань практичного навчання.

Під час виробничої практики студенту видається індивідуальне завдання на вивчення окремих питань, пов’язаних з даним виробництвом. Зміст завдання визначається, виходячи із характеру робота, що виконується студентами на робочому місці. індивідуальне завдання розробляється предметними (цикловими) комісіями.

Згідно з програмою виробничої практики, навчальним закладом розробляються робочі плани іі проходження в залежності від рекомендованих баз практики і вимог, що ставляться до практичної підготовки бакалаврів, з врахуванням спеціалізації.

Робочий план повинен охоплювати вci види робіт, передбачених програмою, з урахуванням специфіки базового господарства. У плані вказуються робочі місця, які повинні займати студенти, види i терміни роботи на кожному з них, з урахуванням спеціалізацій.

Необхідно передбачити вивчення всіх питань виробничої діяльності підприємства (господарства), а також виробничі екскурсії, що проводяться з метою ознайомлення студентів з новою технікою i технологією.

Екскурсії проводяться на передові підприємства (господарства).

Навчальні заклади здійснюють навчально-методичне керівництво виробничою практикою. На місця проходження практики, керівник навчального закладу направляє для керівництва практикою викладачів.

Вони беруть участь у розподілі i переміщенні студентів на робочі місця (посади), згідно з програмою практики, здійснюють контроль за виконанням планів, консультують студентів, а також надають їм методичну допомогу у виконанні індивідуальних завдань веденні звіту — щоденника.

Відповідальність за організацію виробничої практики покладається на керівника підприємства, а загальне керівництво — на одного із провідних спеціалістів, які забезпечують практику студентів, надають їм необхідну допомогу, турбуються про умови їх праці i побуту, дають відгуки про виробничу і громадську роботу студентів і одержані ними практичні вміння, а також висновки про звіти-щоденники.

Безпосереднє керівництво практикою студентів в тракторних бригадах, на пунктах технічного обслуговування, майстернях (фермах, цехах, дільницях тощо) покладається на постійно працюючих в них спеціалістів, які зобов’язані забезпечити виконання програми практики i дати оцінку роботи студента.

Під час проходження виробничої практики студенти повністю виконують правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють в господарстві (на підприємстві). На них також розповсюджується загальне трудове законодавство.

Студенти ведуть звіти-щоденники, в яких кожен день записують перелік основних робіт, що виконуються, дається опис технологічних процесів, організації робіт на дільницях проходження практики, а також доручення, що виконують студенти по суспільній практиці.

До звіту-щоденника додаються схема технологічного процесу, опис особистих спостережень, зауваження, висновки i побажання, креслення, ескізи тощо.

Звіт-щоденник після закінчення практики подається в навчальний заклад з висновками керівника практики від підприємства (господарства).

3віт за практику захищається студентами перед комісією, що призначається заступником директора з практичного навчання, до складу якої входять викладачі спеціальних дисциплін, керівники практики від баз практик.

Студенти, які не пройшли виробничої практики або одержали від підприємства (господарства) негативний відгук, не одержали оцінки за практику відраховуються з навчального закладу.

3 урахуванням спеціалізації і зональних умов у програму виробничої практики можуть бути внесені відповідні корективи.

Обов’язки керівника бази практики

1. Призначити наказом кваліфікованого спеціаліста для безпосереднього керівництва практикою.

2. Створити необхідні умови для виконання студентами програми практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

3. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці.

3абезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально — профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

4. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотекою, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

5. Забезпечити облік виходів на роботу студентів — практикантів. Про вci порушення трудової дисципліни внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти у навчальний заклад.

6. Після закінчення практики дати характеристику студенту — практиканту.

РОБОЧИЙ ПЛАН проходження виробничої практики студентів механічного факультетуза спеціальністю 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва»

Об’єкт практикиРобота, яку слід виконатиКількість днів за навчальною програмою
1. ГосподарствоОзнайомитись із підприємством (господарством), коротка історія, структура управління. Функції спеціалістів. 3агальна схема техобслуговування ремонту машин. Правила внутрішнього розпорядку, охорона праці та навколишнього середовища1
2. Машинний двір тракторної бригадиОзнайомитись із розміщенням техніки на машинному дворі, порядком прийому, постановки на зберігання, доглядом i видачею машин, технічною документацією. Ознайомитись із майданчиком для комплектування налагодження машинно-тракторнихагрегатів. Підбір машин, комплектування i налагодження агрегатів3
3. Майстерня тапункт технічного обслуговування машинОзнайомитись з організацією робочих місць, обладнанням, технічною документацією, оформленням її. Робота слюсаря з ремонту техніки. діагностування машин i дефектування деталей. Проведення щозмінного планового технічного обслуговуваннямашин. Аналіз недоліків, виявлених у процесі роботи i пропозиції щодо їх усунення. Дотримання правил техніки безпеки i виробничої санітарії3
4. Автогараж та місце заправки машин нафтопродуктамиОзнайомитись з структурою управління роботою гаража. Діагностування автомобілів, проведення щозмінного і планового техобслуговування автомобілів, оформлення документації. Ознайомлення з роботою пункту заправки, ведення документації, техніки безпеки, пропозиції щодо усунення виявлених недоліків3
5. Комбайн для скошування i обмолоту зернових культур (на посаді помічника)Оглянути площу, зробити пробний заїзд, налагодити жатку. Систематично перевіряти якість роботи, вибрати найбільш ефективний спосіб руху агрегату, здати виконану роботу, оформити необхідні документи. Поставити агрегат на місце стоянки. Робота на зернозбиральних комбайнах. Огляд ділянки поля, наладка комбайна, пробний заїзд. Періодично перевіряти якість обмолоту, наявність зерна в соломі, полові. 3бирання зернових у нічний час, оформлення необхідних документів.20
6. Спеціальні комбайни (на посаді помічника)Перевірити технічний стан прийнятого комбайна, провести його технічну наладку. Оглянути ділянку поля, зробити пробний заїзд i при потреби провести додаткову технологічну наладку комбайна. Скошування трав, кукурудзи та 1нших культур на силос(сіно). 3бирання просапних культур. Приймання, перевірка технічного стану комбайна. Контроль робота комбайна. Звіт про виконану роботу10
7. Машини та комплекси післязбиральної обробки зерна.Прийняти зерноочисний комплекс, провести його технологічну наладку. Вибрати необхідні режими роботи, проводити контроль якісних показників очистки та сортування зерна. Підготувати завантажувач зерна, провести технологічне його налагодження. Освоїти прийоми завантаження зерном та розвантаження автомобілів10
8.Виробничі екскурсіїОзнайомитись і вивчити передовий досвід, досягнень науки в організації праці виробництва сільськогосподарської продукції в тракторній бригаді1
9. Оформлення звіту-щоденникаЗа наслідками виробничої практики студент узагальнює всі матеріали, робить аналізи і висновки, завершує оформлення звіту — щоденника5
Всього56

Обговорено на засіданні кафедри сільськогосподарської техніки

Протокол № 11 від ” 20 ” травня 2010 р.

ЩОДЕННИК

Під час проходження виробничої практики щоденно робити записи в щоденнику за нижчеподаною формою.

Перелік додатків до звіту-щоденника

ОЦІНКА ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОМ

Дати оцінку пройденої виробничої практики. Які позитивні сторони з досвіду роботи підприємства (господарства) виявлено i вивчено вами під час практики? Яку допомогу ви надали інженерно-технічній службі підприємства (господарства)?

ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА

РЕЦЕНЗИЯ ВИКЛАДАЧА

ВИСНОВКИ ЩОДО ЗАХИСТУ 3BITУ-ЩОДЕННИКА

Скачати — zbit-shchodennik-pro-prokhodzhennya-virobnichoji-praktiki-iz-spetsialnosti-protsesi-mashini-ta-obladnannya.zip

Источник: https://po-praktike.info/raznoe/224-zbit-shchodennik-pro-prokhodzhennya-virobnichoji-praktiki-iz-spetsialnosti-protsesi-mashini-ta-obladnannya.html

Щоденник студента по виробничій практиці заповнений

Зразок заповнення щоденника з виробничої практики

Частиною навчального процесу у вищому навчальному закладі є виробнича практика на ІП або в іншій організації студента вузу або одержує СПО. Без неї не можна отримати диплом. На жаль, багато студентів ставляться до цього процесу недобросовісно і відверто ігнорують подібні практичні заняття.

Багато хто вважає, що практика на підприємстві — це просто додаткові канікули, які можна провести в своє задоволення.

Але коли підходить час до оформлення і здачі щоденника, виникають певні види проблем, тому що матеріалу для його заповнення, власне, і не вистачає.

Іноді можуть виникнути і проблеми у тих, хто все-таки сумлінно поставився до практики на ІП і пройшов її. Але ось як правильно заповнити щоденник — не знає. Про це і поговоримо.

1. Варіанти практик

Практика може бути в першу чергу навчально-педагогічної, вона обов'язкова для майбутніх магістрів і в процесі неї вивчають навчально-методичну роботу, знайомляться з методами роботи в вузі і т. Д.

Також практика буває навчально-дослідницька. Найчастіше її проходять студенти біологічних, фізичний факультетів і т. Д. Навчально-дослідницька практика передбачає проведення експериментів, їх вивчення. Самостійна дослідницька робота проводиться під керівництвом куратора.

На виробничій практиці студенти в основному знайомляться з процесами виробництва. Такий вид практики підходить для економістів, бухгалтерів, електриків і так далі.

2. Що це таке?

Щоденник навчально-педагогічної або навчально-виробничої практики (ще буває дослідницька самостійна практика) є документом крайню важливість. Такий щоденник видає куратор перед практикою студента вузу або одержує СПО. Цей документ учень повинен регулярно носити на підприємство і своєчасно заповнювати наявні в ньому графи.

Що значить заповнювати? Робити позначки про роботи, які студент виконав на виробництві та про яких можна відзвітувати. Такі записи служать своєрідним доказом того, що учень дізнався щось нове і засвоїв цей матеріал на практиці.

Порада. Заповнювати щоденник краще відразу, у міру того, як виникне така необхідність. Тому що потім буде складно згадати все заняття і що на них відбувалося.

Коли ж практика на ІП закінчиться, щоденник повинен бути заповнений відповідно до всіх вимог стандартів Міносвіти. Після цього призначається день захисту, після успішного складання якої студент віддає щоденник куратору і він ще тривалий час зберігатися в спеціальному навчальному архіві.

3. Основні правила заповнення

Отже, іспити здані, щоденник навчально-виробничої або педагогічної практики виданий і ви приступили до самого процесу. Як же заповнювати документ, щоб дотриматися всіх правил і щоб неточності в подальшому не відобразилися на остаточній оцінці за практику? Існує кілька основних правил:

 • Бажано заповнювати щоденник однією ручкою (і найважливіше — щоб колір пасти не відрізнявся). Чи не вітають усілякі помилки, не можна виправляти, виходити за межі таблиць.
 • Кожен щоденник неодмінно повинен містити не тільки записи самого студента, але і його наставника на виробництві. Завдяки таким позначками університетський керівник зрозуміє, як його студент виявляв себе, чим відрізнявся і на що варто звернути особливу увагу (які сторони підтягти).
 • Про те, що записи достовірні, правдиві і не придумані з голови, свідчать особисті підписи виробничих керівників. Також повинні бути присутніми і відповідні печатки. Якщо підписів і печаток немає, студента вузу або одержує СПО не допускають до звіту про практику на ВП.
 • Повинна бути характеристика на студента, що становить керівник.
 • Після того, як практика закінчиться, керівник виставляє оцінку, яку заслужив студент вузу або одержує СПО. Вона безпосередньо залежить від того, як студент себе проявить. Звичайно, в заліковці оцінка відображена не буде, але здатна істотно вплинути на оцінку за практику.

Як бачите, правила насправді прості і не вимагають застосування титанічних зусиль. Головне, робити все вчасно, своєчасно складати звіт і писати замітки. А ось недотримання одного з основних п'яти правил може вплинути на підсумковий бал, який вже буде зафіксований в заліковці і вплине на рішення про призначення стипендії.

ВАЖЛИВО. Практика на ІП — шанс проявити себе і «витягнути» сесію на стипендію. Так що неодмінно скористайтеся цим шансом.

4. Як заповнювати?

Приклад того, як заповнювати щоденник, можна подивитися в інтернеті. Крім того, його можна попросити надати у викладача у вищому навчальному закладі — в різних навчальних закладах вимоги можуть дещо відрізнятися. Ми також постараємося привести свій приклад, який, впевнені, допоможе в майбутньому не одному студенту вузу або яка отримує СПО.

4.1. Титульна сторінка

Отже, як уже говорилося, щоденник навчально-виробничої (на ІП) або педагогічної практики — це документ, що складається з декількох сторінок, в тому числі у нього є і титульний лист, на якому містяться відомості про самого студента (ПІБ, група, назва навчального закладу, номер групи, курс, спеціалізація).

Далі слід найменування педагогічної практики. Вона може бути дослідницька, може бути виробничої, педагогічної. Приблизно назва виглядає так: «Проходження навчально-виробничої або педагогічної практики на Газпромі з метою вивчення економічних структур підприємства».

На титульному аркуші вказується період, за який студенту потрібно пройти практику на ІП або Газпромі (коли ми вже взяли його за приклад). І такі дані:

 • ПІБ та посада керівника на Газпромі;
 • ПІБ та посада керівника в інституті;
 • друк, яку ставлять на Газпромі.

4.2. Таблиця

Оформлення таблиці допоможе виконати програма excel, яку студент вузу або одержує СПО може вести на ПК, а потім дані — перенести в щоденник, щоб не виникло плутанини.

Тим більше, що програма excel дуже проста в експлуатації і не потребує багато зусиль або якихось специфічних знань. В excel потрібно вказати і описати весь спектр проведеної роботи.

До речі, відомості з excel в роздрукованому вигляді можна додати до звіту з щоденником. В excel або таблиці в щоденнику міститися:

 • дата;
 • список завдань і доручень, які виконав студент;
 • замітки керівника (враження про виконані роботи, зауваження та заохочення).

В excel таблицю можна оформити таким чином (їх види можуть відрізнятися):

Завдання і доручення

До речі, рядків excel може бути скільки завгодно, вони можуть розділятися, якщо, наприклад, студентом була виконана не одна робота в день, можуть переноситися на інші листи щоденника і т. Д.

І дуже важливо, що заповнена таблиця була детально, описувала всі дії і давала докладні відомості про виконані роботи та отримані знання.

Переносити дані з excel в щоденник потрібно, акуратно заповнюючи графи і не роблячи помилок, помарок, виправлень.

звітність

Самостійна робота полягає в тому, щоб скласти правильний і грамотний звіт. Звіт створюється за допомогою одного з видів практики, про які йшлося на початку.

Але звіт по практиці на підприємстві має свої особливості. Такий звіт — своєрідна надрукована робота студента. Зазвичай звіт складається з 30-40 аркушів А4.

Звіт має титульний листок, що завіряється керівником підприємства і печаткою.

Звіт подають з супровідними документами:

 • характеристикою на студента;
 • щоденником практики.

Багато хто помилково вважає, що скласти звіт дуже легко. Звіт складається з декількох основних частин:

 • введення;
 • основної частини;
 • укладення;
 • додатків;
 • списку використаних джерел.

Щоб грамотно скласти звіт і його оформлення було правильним, потрібно постаратися і докласти максимум зусиль, вивчивши додаткову інформацію і взявши за основу знання, отримані під час практики.

Що потрібно знати ще?

Практика на ІП — це не тільки отримання навичок, а й додаткова, а, головне, корисна інформація, від достатку якої можна розгубитися. Почати заповнення щоденника вчасно (в перший же день) можуть не всі, тому що в голові, як то кажуть, повна каша. Однак не варто затягувати з цим процесом і тим самим посилювати власне становище.

Щоб остаточно не заплутатися, заведіть окремий блокнот або зошит, в якому робіть найважливіші позначки в тезовому вигляді — вони допоможуть згадати все і не випустити з уваги важливі деталі. В основному ця така інформація:

 • дата, коли отримано завдання;
 • його назва (докладний);
 • поставлені проблеми;
 • результати (хоча б приблизні).

Такі дії допоможуть не розгубитися при заповненні документа, допоможуть уникнути непотрібних і часом просто недоречних питань до наставнику, які можуть відбитися на остаточно оцінці.

Колонок в табличці може бути 4, але, як уже зазначалося, у кожного вузу або закладу СПО свої норми і вимоги. Але незмінним залишається одне — повинна стояти печатка підприємства, на якому студент вузу або одержує СПО проходив практику. Ставить печатку секретар з приймальні.

Крім того, незайвим для студентів буде знати, що є різні види щоденників. Деякі вузи або закладу СПО видають вже готові щоденники педагогічної практики, які потрібно заповнювати по мірі необхідності.

А деякі змушують студентів робити такі документи самостійно, для цього використовується програма excel.

Правда, в цьому випадку потрібно бути гранично уважним і дотримуватися всіх заданих стандартів (їх також оголосять в інституті).

Навіщо потрібна?

Питання, звичайно, цікаве і досить спірне. Багато студентів дивуються, навіщо їм потрібно під час своїх законних канікул пройти практику на ІП, для багатьох це стрес, хтось просто не хоче заздалегідь вникати в усі тонкощі своєї майбутньої професії. Однак важливість такого заходу не можна недооцінювати.

І в першу чергу тому, що саме практика на ІП або іншому підприємстві дає можливість заглибитися в виробничий процес, а кому-то і зрозуміти — чи правильний вибір він зробив в плані обраної професії.

Не можна недооцінювати і можливість реально потрапити в виробництво, пізнати його, так би мовити, з середини, ознайомитись з розпорядком, дізнатися, що таке відповідальність.

І потрібно віддати належне вузам і закладам СПО, які прагнуть дати своїм студентам таку унікальну можливість, як практика — приміряти обрану професію і роботи, пов'язані з нею, на себе, оцінити по достоїнству всі її плюси і мінуси, зробити відповідні висновки, підготуватися до професійної життя. І якщо є така можливість — пройти практику — не ігноруйте її ні в якому разі.

Источник: http://jak.koshachek.com/articles/shhodennik-studenta-po-virobnichij-praktici.html

Дневник по практике: примеры, образцы, правила заполнения

Зразок заповнення щоденника з виробничої практики

Дневник по практике – похож на ежедневник: на каждую дату вносятся сведения о проделанной практикантом в этот день работы.

Пример дневника по практике

Преподаватель от учебного учреждения выдает бланк дневника для заполнения, методические указания по прохождению практики. Их также можно скачать с сайта учебного учреждения, там же можно посмотреть и заполненный образец

Практика обязательна для всех студентов, и неважно, где они учатся:

 • в юридическом университете
 • в промышленном техникуме
 • технологическом колледже и др.

независимо от будущей профессии:

 1. бухгалтеры
 2. агрономы
 3. воспитатели
 4. технологи
 5. повара
 6. и даже будущие сотрудники полиции…

Причем место практики строго не оговорено – практикант может пройти ее в любой компании независимо от организационно-правовой формы:

 • ООО
 • ОАО
 • в суде
 • в турфирме
 • в детском саду

Помочь найти место прохождения практики может руководитель практики.

Практика бесплатная, то есть студент за время ее прохождения никакого материального вознаграждения получать не будет

Заказать дневник практики

Практику проходят не просто так, а с определенной целью. В данном случае студенту нужно попробовать свои силы, вспомнить всё, что он проходил в годы учебы и продемонстрировать это всё руководителю практики как будущему работодателю.

Чтобы достигнуть цель, необходимо решить следующие задачи:

 1. определить содержание практики;
 2. ознакомиться с практической деятельностью организации, учреждения, предприятия, отделов;
 3. изучить локальные нормативные правовые акты, правила делопроизводства;
 4. рассмотреть процесс организации работы на предприятии, управленческий функционал, материально-кадровое обеспечение сотрудников.

Дневник практики студента – это тот документ, который позволяет оценить практическую деятельность студента (студентки).

Дневник по производственной практике вместе с отчетом и характеристикой являются пропуском студента к экзаменам

Достоверность указанных в нем выполненных заданий подтверждается подписью руководителя практики от организации, поэтому отнестись к его заполнению нужно ответственно, чтобы потом не переделывать.

Скачивать в интернете готовый дневник на студенческих сайтах не рекомендуется – требования у учебных учреждений к форме и содержанию дневника по практике разные

Дневник нужно заполнить по форме, утвержденной тем образовательным учреждением, где учится студент. В нем обязательно проставляются подписи. Дневник по практике может также содержать индивидуальные задания руководителя.

Бланк дневника можно скачать с сайта учебного учреждения

Во время прохождения практики студент должен ежедневно в конце каждого рабочего дня заполнить дневник прохождения практики, фиксируя в нем выполненные задания. В интернете можно скачать различный дополнительный материал по направлению деятельности места прохождения практики, что будет несомненным плюсом для работы.

Готовый дневник практики нужно подписать у руководителя практики и поставить печать

Правила заполнения дневника практики

Дневник практики студента нужно заполнять по форме, утвержденной образовательным учреждением. Дневник по практике может содержать индивидуальные задания руководителя. Практикант по итогам рабочего дня заполняет дневник прохождения практики, фиксируя в нем выполненные задания, в зависимости от профиля обучения:

 • менеджер — по выполненному объему продаж и мероприятиям по менеджменту,
 • технолог – по технологическому процессу приготовления пищи,
 • товаровед по вопросам реализации товара, экономист по своему виду деятельности.

Предоставление дополнительного материала приветствуется. Желательно приложить образцы бланков, заявлений и др., заполненных собственноручно студентом.

Готовый дневник практики подписывается у руководителя практики с места прохождения, ставится печать. 

Отчетность по практике (дневник, отчет, характеристика) сдаются в учебный отдел

Пример (образец) заполнения дневника практики студента

ДАТАВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО ПРОГРАММЕОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ
Вводный инструктаж.Знакомство с коллективом.Изучение локальных нормативных правовых актов организацииОзнакомление со структурой и организацией работыОсуществление приема и регистрации документовВнесение документов в подсистемуУчастие в обработке входящих документовПодготовка письменных ответов на обращенияУчастие в разработке образцов заполнения заявлений и шаблонов бланков  Сбор материала для отчета

Дневник по педагогической практике заполненный

Дневник по практике по ветеринарии

Дневник практики психолога

Дневник по практике медсестры

Дневник по практике экономиста

Источник: http://100umov.ru/services/otchet-po-praktike/dnevnik-po-praktike/

Щоденник практики

Зразок заповнення щоденника з виробничої практики

 • Проаналізував(ла) забезпечення підприємства конкретними продовольчими товарами згідно укладеними договорами, угодами, контрактами тощо;
 • проаналізував(ла) забезпечення підприємства конкретними непродовольчими товарами згідно укладеними договорами, угодами, контрактами тощо;
 • вивчив(ла) порядок складання претензій, позовів та їх задоволення;
 • надав(ла) характеристику формам доставки товарів;
 • надав(ла) характеристику методам доставки товарів;
 • вносив(ла) пропозиції щодо змін в існуючі форми і методи товаропостачання залежно від кон’юктури ринку.
1.Самостійна робота №1.

Тема: Вивчення функціональних обов’язків інспектора, товарознавцякомерсанта і інспектора торговельного.

Самостійна робота №2.

Тема: Складання схеми структури апарату управління.

Самостійна робота №3.

Тема: Вивчення функцій та змісту роботи комерційних служб торговельних підприємств.

20.05

Page 3

Відгук і оцінка роботи студента на практиці

 1. Місце та назва бази практики
 2. Термін практики з „20” травня 2013 р. по „07” червня 2013 р
 3. Відношення практиканта до роботи (зацікавленість, ініціатива, чесність, наполегливість, дисципліна__________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4. Якість виконання програми практики (засвоєння програмного матеріалу, оволодіння практичними вміннями і навичками зі спеціальності, самостійність в роботі) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1. Недоліки в теоретичній підготовці практиканта, які виявлені під час практики _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. Моральні якості практиканта (відношення студента до колективу, поведінка у побуті) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3. Яку конкретно допомогу надав практикант підприємству чи організації, в якому проходив практику____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8.Участь практиканта в громадському житті колективу _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9.Яку посаду він може займати після закінчення інституту __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник практики від підприємства, організації, установи ______________________________
_____________________(підпис) _____________________(прізвище та ініціали)
Печатка

«07» червня 2013 року

П А М ’ Я Т К А

Студенту-практикантуколеджу економіки і права Вінницького кооперативного інституту

І. Студент перед виїздом на практику повинен мати:

 1. Направлення на практику.
 2. Календарний графік проходження практики.
 3. Щоденник.
 4. Індивідуальне завдання

ІІ. Студент під час практикизобов’язаний:

 1. З’явитись на місце практики в строк, вказаний в направленні на практику.
 2. Узгодити з керівником практики від підприємства календарний графік проходження практики протягом 2-3 днів.
 3. Представити в коледж інституту підписане та завірене повідомлення про прибуття на практику.
 4. Ознайомитись з правилами внутрішнього розпорядку та техніки безпеки підприємства (організації), у якому проходить практика, суворо дотримуватись їх.
 5. Проходити практику на робочому місці, передбаченому програмою практики. Відпрацювати питання програми та індивідуального завдання.
 6. Щоденно проводити записи у щоденнику про виконану роботу, добирати та оформлювати необхідні документи до звіту.
 7. Після виконання програми практики зробити висновки про роботу підприємства з основних питань його діяльності, виділити нове, прогресивне, внести пропозиції щодо покращення роботи підприємства.
 8. Приймати активну участь у громадському житті колективу підприємства, надавати допомогу в підготовці і проведенні заходів; акуратно і сумлінно виконувати розпорядження керівника практики.
 9. Підписати у керівника підприємства та завірити печаткою: повідомлення прибуття на практику, календарний графік, титульний аркуш звіту, відгук керівника практики від підприємства, щоденник.

ІІІ. практики студент зобов’язаний:

 1. В день приїзду в коледж інституту здати керівнику практики щоденник і звіт з додатками та відгуком керівника практики від підприємства, індивідуальне завдання.
 2. Студенти-практиканти, які проходили виробничу практику на штатних посадах фахівців, здають довідку з місця роботи, характеристику з вказівкою про прийняття заліку на робочому місці.
 3. Здати залік з практики.
 4. Прийняти в участь в конференції за підсумками практики.

коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інститутуШановні студенти!Адміністрація інституту просить Вас заповнити анкету, відповіді на запитання якої допоможуть нам з’ясувати Ваші враження про організацію практики, умови її проходження та дієвість.

 1. Напрям підготовки (спеціальність) _____________________________________________________________
 2. Назва підприємства, на якому Ви проходили практику ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ а) керівниками практики від коледжу інституту_________________________;б) самостійно Вами ________________________________________________;в) близькими і знайомими __________________________________________.

 1. На посаді якого спеціаліста Ви працювали під час практики _________________________________________________________________

Чи були Ви під час практики працевлаштовані на підприємстві з виплатою заробітної плати згідно штатного розкладу а) так _______;б) ні _______;

 1. Чи запропонувала Вам адміністрація підприємства бази практики по закінченні інституту ( коледжу) працевлаштування:

а) так _______;б) ні _______;

 1. Відношення керівників практики від підприємства до Вас:

а) доброзичливе _______;б) байдуже ___________;

 1. З яких питань і яка надавалась Вам допомога зі сторони керівника практики від підприємства ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________8. Які труднощі під час практики виникали у Вас ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9. Які недоліки мали місце під час організації практики та її проходженні: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________10. Чи зуміли Ви під час проходження практики зрозуміти суть обраної професії? ____________________________________________________________________________________________________________________________________11. Чи не розчарувались Ви в обраній професії? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________12. Ваші пропозиції щодо покращення організації практики ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Правила ведення та оформлення щоденника

 1. Щоденник – це основний документ студента під час проходження практики.
 2. Щоденник містить:
  • пам’ятку студенту-практиканту;
  • календарний графік проходження практики;
  • зміст щоденника;
  • відгук керівника практики від організації (підприємства);
  • анкету практиканта.
 3. Під час практики студент щодня коротко чорнилом (пастою) повинен чітко записувати в щоденник усе, що він зробив за день для виконання календарного графіку проходження практики.
 4. Керівник практики від підприємства щоденно оцінює роботу практиканта.
 5. Печатками та підписами керівника практики від підприємства мають бути завірені:
  • титульний аркуш щоденника;
  • підтвердження про прибуття на практику (відривний аркуш);
  • календарний графік проходження практики;
  • відгук керівника практики від підприємства;
  • титульний аркуш звіту.
 6. Після закінчення практики щоденник разом із звітом має бути переглянутий керівником практики від підприємства, який складає відгук і підписує його.
 7. Оформлений щоденник разом зі звітом студент повинен здати викладачу-керівнику практики.
 8. Без належним чином оформленого щоденника практика

не зараховується.

Источник: http://skaz.com.ua/finansi/2105/index.html?page=3

Адвокат Ганасьян
Добавить комментарий