Кастелянка в дитячому саду обов’язки

Кастелянки

Кастелянка в дитячому саду обов’язки

кастелянки

Новопокровського ДНЗ (ясла-садок) «Колобок»

І. Загальні положення

1. Робочу інструкцію розроблено на основі Закону України “Про дошкільну освіту”, Положення про дошкільний навчальний заклад (із змінами), затвердженого постановою КМ України від 12.03.2003 р.

№ 305, статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших нормативно-правових актів.

Під час розробки інструкції враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в дошкільному навчальному закладі.

1.1.   На посаду кастелянки призначається особа, яка має середню освіту (без вимог до стажу роботи).

1.2.   Кастелянка дошкільного навчального закладу призначається завідувачем дошкільного навчального закладу.

1.3.   Кастелянка підпорядковується завідувачу дошкільного навчального закладу, завідувачу господарства, старшій медичній сестрі.

1.4.   У своїй діяльності керується:

–  Конституцією України;

–  указами Президента України, рішеннями Уряду України;

–  Законами України “Про дошкільну освіту”, “Про охорону праці”; “Про пожежну безпеку”, “Про охорону здоров’я”, “Про дорожній рух”;

–  Положенням про дошкільний навчальний заклад;

–  Санітарними правилами улаштування та утримання дитячих дошкільних закладів (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки) від 20.03.1985 р. № 3231-85;

–  Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

–  Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом дошкільного навчального закладу;

–  правилами та нормами з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної охорони;

–  методичними, нормативними та іншими керівними матеріалами, які регламентують діяльність дошкільного навчального закладу.

1.5.   Кастелянка працює за графіком роботи, затвердженим завідувачем дошкільного навчального закладу.

1.6.   Кастелянка є матеріально-відповідальною особою на своїй ділянці роботи.

1.7.   Замінює тимчасово відсутнього комірника, завідувача господарства, помічника вихователя, (технічний персонал) на основі годинної оплати та по тарифікації (залежно від терміну заміни, за погодженням з адміністрацією за додаткову оплату згідно із чинним законодавством).

ІІ. Завдання та обов’язки

Кастелянка:

2.1.   Знає технологію покрою та пошиття одягу, білизни.

2.2.   Знає будову та правила експлуатації обслуговуючого обладнання. Виконує Правила внутрішнього трудового розпорядку.

2.3.   Здійснює:

–  пошив, ремонт м’якого інвентарю;

–  своєчасно поповнювання м’якого інвентарю до встановлених норм;

–  заміну постільної білизни та штор у групах;

–  списання, інвентаризацію м’якого інвентарю;

–  поставлення інвентарних номерів;

–  одержання на базі та в крамниці м’якого інвентарю та необхідних товарів;

–  ведення відповідної документації та книги обліку м’якого інвентарю;

–  облік м’якого інвентарю.

2.4.   Надає допомогу вихователям груп раннього та молодшого дошкільного віку під час роздягання та одягання дітей в осінньо-зимовий період.

2.5.   Виконує правила експлуатації обладнання.

2.6.   Надає допомогу музичному керівнику в підготовці костюмів до свят та вечорів розваг.

2.7.   У випадку виробничої необхідності замінює відсутнього в групі помічника вихователя, машиніста з прання білизни.

2.8.   Дотримується правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарних норм, зберігання мийних засобів.

2.9.   Бере участь у вантажно-розвантажувальних роботах.

2.10. Своєчасно проводить списування непридатного майна в складі комісії.

2.11. У літній період просушує майно, що знаходиться в коморі (подушки, ковдри, матраци).

2.12. Дотримується правил охорони дитинства під час роботи з дітьми, охорони праці на робочому місці.

2.13. Дбає про особисту безпеку й здоров’я, а також про безпеку й здоров’я людей, що оточують, у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території дошкільного навчального закладу.

2.14. Знає й виконує вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користується засобами колективного та індивідуального захисту.

2.15. Проходить періодичні медичні огляди.

2.16. Виконує доручену роботу й не передоручає її іншим особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

IІІ. Права

Кастелянка користується правом на:

3.1.   Рівність трудових прав незалежно від національності, соціального походження, віросповідання, політичних переконань.

3.2.   Розірвання трудового договору згідно зі ст. 38 КЗпП України.

3.3.   Вимагання від персоналу дошкільного навчального закладу бережного ставлення до м’якого інвентарю, виданого для користування.

3.4.   Матеріальне забезпечення в порядку спеціального страхування у випадку хвороби, повної або часткової втрати працездатності, у старості.

3.5.   Матеріальну допомогу.

3.6.   Захист трудових прав у судовому порядку.

3.7.   Відпустку по догляду за дитиною віком до 3–6 років.

3.8.   Відпустку 7-ми календарних днів як одинока мати згідно із Законом України “Про відпустки”.

3.9.   Відпустку 14-ти календарних днів без збереження заробітної плати згідно із Законом України “Про відпустки”.

3.10. Підвищення фахової кваліфікації шляхом різноманітних курсів і семінарів.

3.11. Щорічну відпустку згідно із графіком відпусток по дошкільному навчальному закладу.

3.12. Заохочення за старанне й зразкове виконання своїх обов’язків.

3.13. Забезпечення відповідним технологічним обладнанням, мийними засобами, індивідуальними засобами захисту й спецодягом відповідно до встановлених вимог.

3.14. Відмову від проведення небезпечних для здоров’я й життя робіт в умовах, коли відсутні або не можуть бути забезпечені необхідні заходи безпеки.

3.15. Винесення на розгляд адміністрації питання щодо поліпшення умов праці.

3.16. Роботу за сумісництвом.

3.17. Обирання і бути обраним до державних органів влади і самоврядування.

3.18. Об’єднання в професійні спілки та членство в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України.

ІV. Відповідальність

У встановленому законодавством України порядку
кастелянка відповідає за:

4.1.   Життя та здоров’я дітей, дотримання їхніх прав та свобод на підставі законодавства України.

4.2.

   Невиконання або неналежне виконання без поважних причин статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку, законних розпоряджень завідувача дошкільного навчального закладу та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, установлених цією інструкцією, у тому числі за невиконання наданих прав – дисциплінарно – у порядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення трудових обов’язків – як вид дисциплінарного покарання – звільнення із займаної посади.

4.3.   Підготовку дошкільного навчального закладу до навчального року та літньої оздоровлювальної кампанії.

4.4.   Збитки, завдані дошкільному навчальному закладу або учасникам освітнього процесу у зв’язку з невиконанням своїх посадових обов’язків.

4.5.   Дотримання техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

4.6.   Виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку дошкільного навчального закладу.

4.7.   Своєчасну заміну м’якого інвентарю, здійснення дрібного ремонту.

4.8.   Збереження м’якого інвентарю.

4.9.   Своєчасне поповнення м’якого інвентарю до встановлених норм.

4.10. Заміну постільної білизни та штор у групах.

4.11. Списання, інвентаризацію м’якого інвентарю.

4.12. Проставлення інвентарних номерів.

4.13. Повне виконання обов’язків, покладених цією робочою інструкцією.

4.14. Ведення документації.

V. Повинна знати:

5.1.   Терміни носіння спеціального та санітарного взуття, одягу, білизни, терміни заміни та правила мічення.

5.2.   Порядок одержання, видання, зберігання й списання внаслідок зносу спеціального й санітарного одягу, взуття, білизни, запобіжних пристроїв.

5.3.   Порядок ведення встановленої документації.

VІ. Кваліфікаційні вимоги

6.1.   Базова або неповна базова загальна середня освіта та підготовка безпосередньо на виробництві.

6.2.   Без вимог до стажу роботи.

VІІ. Взаємовідносини та (зв’язки за посадою)

Кастелянка:

7.1.   Працює в режимі не повного робочого дня за графіком: 20 годин на тиждень, – 4 години на день.

7.2.   Зобов’язана вчасно повідомляти завідувача дошкільного навчального закладу про свою хворобу або іншу причину неявки на роботу.

7.3.   Може змінювати графік роботи лише за погодженням з адміністрацією дошкільного навчального закладу.

7.4.   Отримує від адміністрації дошкільного навчального закладу матеріали нормативно-правового та організаційного характеру, знайомиться під підпис із відповідними документами.

7.5.   Систематично обмінюється інформацією та одержує документи з питань, що входять до її компетенції, з адміністрацією, працівниками дошкільного навчального закладу, бухгалтерами централізованої бухгалтерії вищого органу управління освіти.

7.6.   Терміново інформує завідувача дошкільного навчального закладу та відповідні служби про всі нещасні випадки, пов’язані з життям і здоров’ям дітей та працівників.

Тарифна відпустка:

кастелянки – 24 календарних дні

Графік роботи: з 8.00 до 12.00.

Источник: https://kolobokpokrovka.jimdo.com/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D1%96-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96-%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83/%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8/

Кастелянша в детском саду обязанности

Кастелянка в дитячому саду обов’язки

Заведующая: Худякова Елена Валерьевна

Адрес: 694910, Сахалинская область,

г.Шахтёрск, ул.Кузьменко, 11

Должностная инструкция кастелянши

Заведующий МБДОУ № 8 г .Шахтерска

____________ Примак Л.Г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ КАСТЕЛЯНШИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основной задачей кастелянши является содержание в образцовом порядке мягкого инвентаря и специальной одежды.

1.2. Кастелянша назначается и освобождается от должности приказом заведующей по ДОУ в установленном порядке.

1.3. Кастелянша в своей работе руководствуется распоряжениями и указаниями заведующей ДОУ, завхоза , правилами внутреннего трудового распорядка и настоящей должностной инструкцией.

1.4. Подчиняется непосредственно заведующей ДОУ и завхозу.

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. На должность кастелянши назначаются лица, достигшие совершеннолетия, без требования к образованию и стажу работы.

3.1. Получает, проверяет и выдаёт спецодежду, бельё, портьеры и т.д.

3.2. Сортирует бывшую в употреблении одежду, бельё и т.д., маркирует бельё, сдаёт в стирку театральные костюмы.

3.3. Ведёт учёт и контроль за правильным использованием спецодежды, белья и других предметов.

3.4. Участвует в составлении актов на списание пришедших в негодность спецодежды, белья и других предметов.

3.5. Оформляет установленную документацию (ведёт журнал учёта белья).

3.6. Соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, личной гигиены, инструкцию по охране жизни и здоровья детей, правила по ТБ и ПБ, своевременно проходит медицинские осмотры, лабораторные обследования.

3.7. Участвует в организационно-общественных мероприятиях коллектива.

4. Кастелянша должна знать; 4.1 санитарно-эпидемиологические правила;

4.2 основы гигиены;

4.3 Правила внутреннего трудового распорядка;

4.4 режим детского учреждения; 4.5 порядок получения, выдачи, хранения и списания вследствие износа спецодежды, белья, а также сроки их носки, обмена и правила метки; порядок ведения документации.

5.1. Не выполнять работы, непредусмотренные настоящей должностной инструкцией.

6.1. Кастелянша несет ответственность за правильную эксплуатацию оборудования, закреплённого за ней.

6.2. За сохранность материальных ценностей (мягкий инвентарь)

6.3. За невыполнение обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией.

Мдобу детский сад 11 «берёзка»

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка — детский сад №11 «Берёзка»

____________ Никонова Л.Д.

Должностная инструкция № 14

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел « Квалификационные характеристики должностей работников образования».

1.2. Кастелянша назначается и освобождается от должности заведующим ДОУ.

1.3. Кастелянша непосредственно подчиняется заведующему ДОУ. Рабочая неделя составляет 40 часов.

1.4. В своей деятельности руководствуется:

-Типовым положением о дошкольной образовательной организации;

-правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной

-СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных

-Уставом и локальными актами ДОУ;

-правилами внутреннего трудового распорядка;

-приказами и распоряжениями заведующего ДОУ;

-настоящей должностной инструкцией;

1.5. Кастелянша должна знать:

-законы РФ и иные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения

-санитарно – гигиенические требования и сроки смены белья;

-правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации;

-правила и нормы по охране труда, техники безопасности и противопожарной защиты;

— правила пользования швейной машиной;

— порядок получения, выдачи и хранения и списывания вследствие износа одежды, сроки их носки и обмена;

— правили ведения документации;

2.Требования к квалификации

2.1. На должность кастелянши принимаются лица не моложе 18 лет, имеющие общее среднее образование и умеющие шить, без предъявления требований к стажу работы .

3. Должностные обязанности

— своевременно обеспечивать бельем и спецодеждой персонал детского сада;

— контролировать выполнение сотрудниками ДОУ правил эксплуатации выданного имущества ;

— вести учет хранящего на складе и выданного сотрудникам ДОУ имущества.;

3.2. Соблюдать Устав ДОУ и другие локальные акты;

3.3. Беречь и укреплять собственность ДОУ, обеспечивать сохранность имущества ДОУ, его восстановление и пополнение.

3.4.Вести учет прихода и расхода мягкого инвентаря.

3.5.Обоснованно и своевременно готовить акты на списание пришедшего в негодность мягкого инвентаря.

3.6. Получать, проверять, выдавать сотрудникам ДОУ спецодежду, бельё, съемный инвентарь.

3.7.Организовать учет хранящего на складе и выданного сотрудникам ДОу имущества, а также мягкого инвентаря по группам.

3.8. участвовать в инвентаризации.

3.9.Следить за своевременной сменой белья по группам согласно установленному графику, сортировать бывшую в употреблении одежду, бельё и другое имущество и своевременно сдавать их в стирку.

3.7.участвовать в пошиве необходимых для детского сада праздничных костюмов, подгонять по размеру спецодежду сотрудникам.

3.8. Соблюдать требования охраны труда при эксплуатации приборов и оборудования.

3,9. Своевременно проходить медицинский осмотр по графику, в нерабочее время.

3.10. Проявляет выдержку и такт в общении с сотрудниками.

3.11. Приходит на смену за 10 мин. до начала рабочего дня.

3.12. Поддерживать порядок на своем рабочем месте, во всех помещения пищеблока. Бережно использует имущество организации.

4.1 Кастелянша имеет права, предусмотренные ТК РФ, Уставом ДОУ, Коллективным договором, правилами внутреннего распорядка и другими локальными актами организации.

4.2. Кастелянша имеет право:

-требовать от администрации организации создания условий, необходимых для выполнения профессиональных обязанностей, своевременного ремонта оборудования и обеспечение чистящими средствами.

— на социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ.

— на ежегодный оплачиваемый отпуск.

5.1. Кастелянша несет ответственность:

-за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации;

— правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности,- в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;

— причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Устава организации, условий Коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов заведующего кастелянша подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьей 192 ТК РФ.

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических требований к организации жизнедеятельности воспитанников в ДОУ кастелянша привлекается к административной ответственности в порядке и случаях ,предусмотренных законодательством РФ.

Услуги

Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов.

Должностная инструкция кастелянши в ДОУ (детском саду)

протокол № ____ от «__»___ 201__г.

_________ Н.В. Андрейчук

Приказ №__ от «_»._.20__г.

Должностная инструкция кастелянши ДОУ

1. Общие положения должностной инструкции кастелянши ДОУ

1.1. Данная должностная инструкция кастелянши в ДОУ

Источник: http://sudsistema.ru/category-19/kastelyansha-v-detskom-sadu-obyazannosti.php

Мбдоу детский сад №1

Кастелянка в дитячому саду обов’язки

СОГЛАСОВАНО        Председатель  профкома _____________ Москалева Л.В.Протокол общего собрания трудового коллектива от 10.01.2012г. № 1                       УТВЕРЖДЕНО Приказом  по МБДОУдетский   сад  № 1 «Светлячок»от «16» января  2012г. № 04\3Заведующий______________Е.Ю.Котяшова

Должностная инструкция

кастелянши

Муниципального бюджетного дошкольного

 образовательного учреждения

детский сад № 1 «Светлячок»

ДИ 01.13-09

с. Дивеево.

 2012 год

1. Общие положения

 1.1. На должность кастелянши –швеи  принимаются лица не моложе 18 лет,с общим

средним или профессиональным образованием, прошедшие медицинскийосмотр, соответствующий инструктаж, без предъявления требований к стажу работы.

1.2.  Кастелянша – швея  назначается на должность, перемещается иосвобождается от должности заведующим ДОУ.

1.3.Кастелянша – швея  подчиняетсянепосредственно  заведующему ДОУ иявляется материально – ответственным лицом.

1.4.  В своей деятельности руководствуется  законодательством РФ и иными нормативнымиправовыми актами РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органовместного самоуправления, приказами и распоряжениями органов, осуществляющихуправление в сфере образования, уставом ДОУ, коллективным договором, локальныминормативными актами ДОУ. 

2.  Должностные обязанности

2.1. Кастелянша – швея должназнать и соблюдать:

2.1.1. санитарно-гигиеническиенормы содержания помещений, оборудования, инвентаря в соответствии сдействующим СанПин;

2.1.1. правила внутреннеготрудового распорядка образовательного учреждения;

2.1.3.правила по охране труда ипожарной безопасности, порядок действий в экстремальной ситуации

2.2. Осуществлять  своевременное обеспечение бельем и спецодеждойперсонала  и воспитанников детского сада.

2.3.  Контролирует выполнение сотрудниками ДОУправил эксплуатации выданного имущества.

2.4. Ведет учет, хранение исписание мягкого инвентаря, находящегося на балансе ДОУ. Своевременно оформляет соответствующую учетнуюдокументацию.

2.5.  Бережет и укрепляет собственность ДОУ,обеспечивает сохранность имущества ДОУ, его восстановление и пополнение.

2.6. Принимает участие винвентаризации.

2.7. Обоснованно и своевременноготовит акты на списание пришедшего в негодность мягкого инвентаря.

2.8. Получает, проверяет, выдаетсотрудникам ДОУ спецодежду, постельное белье, мягкий инвентарь.

2.9. Организовывает учетхранящегося на складе и выданного сотрудникам ДОУ имущества и мягкого инвентаряпо группам.

2.10. Следит  за своевременной сменой белья, по группамсогласно установленному графику.

2.11. Участвует в пошивенеобходимых для детского сада праздничных костюмов, подгоняет по размеруспецодежду сотрудников.

2.12. Соблюдает нормы этики вобщении с коллегами. Следит за своим внешним видом.

2.13. Проходит медицинскийосмотр 1 раз в год, строго по графику.

2.14. Выполняет поручениязаведующего, связанные  с повышением   имиджа ДОУ и  его благоустройством.

2.15. Соблюдает требованияохраны труда при эксплуатации приборов и оборудования, санитарно- гигиеническиенормы  содержания   имущества, используемого в работе.

3.  Права

             3.1.

Кастелянша-швея имеет права, предусмотренные Трудовым законодательством РоссийскойФедерации и иными нормативными правовыми актами РФ, органов государственнойвласти субъектов РФ, органов местного самоуправления, приказами ираспоряжениями органов, осуществляющих управление в сфере образования, уставомДОУ, коллективным  и трудовым договорами,локальными нормативными актами ДОУ, в том числе право:

3.1.1.Представлятьна рассмотрение заведующего ДОУ предложения по улучшению  своей деятельности в рамках должностныхполномочий;

3.1.2.Получать от работников ДОУ информацию, необходимую для осуществления своейдеятельности;

3.1.3.Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении своих

должностныхобязанностей.

4. Ответственность

Кастелянша- швея  несёт ответственность:

4.1.  за выполнение всех обязанностей, возложенныхнастоящей инструкцией;

4.2  за качество и эффективность работы;

4.3.  за нарушениегосударственных нормативных требований охраны труда, санитарных норм и правил;

4.4. правонарушения, совершенные в период осуществления своейдеятельности, в соответствии с действующим гражданским, административным иуголовным законодательством;

4.5.причинение материального ущерба  в соответствии с действующимзаконодательством.

С инструкцией ознакомлен: дата _______________________

Подпись работника ___________________________________

Один экземпляр на руки получен ______________________

Источник: http://dousvet.ucoz.ru/index/dolzhnostnaja_instrukcija_kasteljanshi/0-36

Завгосп дитячого садка

Кастелянка в дитячому саду обов’язки
Бесплатная юридическая консультация:

МОУ дитячого садка N __

Посадова інструкція завгоспа

1.1. На посаду завгоспа приймаються особи віком не молодше 18 років, які мають загальну середню освіту і стаж роботи не менше 1 року.

1.2. Завгосп є матеріально відповідальною особою.

1.3. Підпорядковується завідуючої дитячим садом.

1.4. Призначення на посаду, переміщення і звільнення від посади виробляє завідувач дитячим садом.

Бесплатная юридическая консультация:

1.5. У своїй роботі завгосп керується нормативними документами, цією посадовою інструкцією та Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2.1. Організовує і забезпечує господарське обслуговування дитячого саду.

2.2. Отримує і доставляє необхідний інвентар і обладнання, миючі та дезинфікуючі засоби.

2.3. Забезпечує збереження майна дитячого садка, його відновлення, ремонт, поповнення.

2.4. Стежить за станом ділянки, приміщень, обладнання закладу, вживає заходів щодо своєчасного їх ремонту.

Бесплатная юридическая консультация:

2.5. Забезпечує виконання протипожежних заходів (контролює наявність графіка евакуації дітей на випадок пожежі, вогнегасників).

2.6. Забезпечує виконання санітарного режиму в дитячому садку і на прилеглій до нього території.

2.7. Веде відповідну звітно-облікову документацію, своєчасно представляє її в бухгалтерію і керівнику установи.

2.8. Керує роботами по благоустрою та озелененню території установи.

2.9. Здійснює контроль за справністю освітлення, систем опалення, вентиляції і т. п.

Бесплатная юридическая консультация:

2.10. Організовує роботу складського господарства, організовує умови для належного збереження майна установи.

2.11. Своєчасно проводить інвентаризацію майна установи, списання частини майна, що прийшов в непридатність.

2.12. Створює необхідні умови для безперебійної роботи пральні та харчоблоку.

2.13. Виконує інші доручення завідуючої дитячого садка.

2.14. Отримує продукти з бази згідно накладної, здійснює зважування і бракераж сирої продуктів.

Бесплатная юридическая консультация:

2.15. Веде облік термінів реалізації продуктів.

2.16. Видає продукти харчування працівникам харчоблоку за вагою, вказаною в меню-розкладці.

2.17. Бере участь у складанні меню-розкладки, забезпечує необхідний набір продуктів на 10 днів.

2.18. Сортує і регулярно перебирає овочі.

2.19. Забезпечує належний стан коморах.

Бесплатная юридическая консультация:

2.20. Контролює дотримання норм витрат на одну дитину.

2.21. Забезпечує правильне зберігання продуктів.

2.22. Веде документацію з обліку продуктів, регулярно представляє її на підпис керівнику.

2.23. Керує молодшим обслуговуючим персоналом.

3.1. Правила зберігання і транспортування продуктів харчування.

Бесплатная юридическая консультация:

3.2. Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання дитячого садка.

3.3. Правила техніки безпеки.

3.4. Правила протипожежної безпеки.

4.1. Має право клопотати перед адміністрацією про покарання обслуговуючого персоналу за порушення правил санепідрежиму, трудові порушення.

4.2. Тривалість чергової відпустки — 28 календарних днів.

Бесплатная юридическая консультация:

4.3. Тривалість робочого тижня — 40 годин.

4.4. Має права, передбачені Трудовим кодексом РФ, Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5.1. За збереження матеріальних цінностей.

5.2. За протипожежну безпеку.

5.3. За дотримання правил техніки безпеки.

Бесплатная юридическая консультация:

5.4. За продукти харчування, що зберігаються в коморі.

5.5. За своєчасну реалізацію продуктів харчування.

5.6. За виконання всіх обов’язків, покладених цією інструкцією.

З посадовою інструкцією ознайомлений(а) та згоден(а).

Дата ____________________________ Підпис ________________________

Бесплатная юридическая консультация:

При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов’язкове

Источник: http://ditsad.com.ua/doc19.htm

Каталог статей

___________ Директор школи

_____________ Голова ПК школи

завідувача господарством дитячого оздоровчого закладу

Бесплатная юридическая консультация:

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Завідувач господарством дитячого оздоровчого закладу____ (надалі — завгосп) приймається на посаду і звільняється з посади за наказом директора школи з подання начальника дитячого оздоровчого закладу (далі — заклад) з числа повнолітніх осіб.

1.2. Кваліфікаційні вимоги: середня технічна або вища освіта, стаж роботи на аналогічних посадах більше одного року.

1.3. У своїй діяльності керується Положенням про дитячий оздоровчий заклад (Статутом), затвердженим постановою профспілкового комітету, законами, нормативними актами державних органів, що регламентують діяльність дитячих оздоровчих закладів, методичними й інструктивними матеріалами відповідних органів, а також дійсною інструкцією.

1.4. Є матеріально відповідальною особою і несе матеріальну відповідальність за довірені матеріальні цінності.

Бесплатная юридическая консультация:

1.5. Структурно підлеглий начальнику закладу.

1.6. З урахуванням специфіки діяльності дитячого оздоровчого закладу і відповідно до Правил його внутрішнього розпорядку завгосп зобов’язаний постійно знаходитися на території дитячого оздоровчого закладу і залишати її тільки з дозволу начальника дитячого оздоровчого закладу.

· до заїзду в заклад пройти обов’язкове медичне обстеження на право роботи в ньому, належним чином оформити особову санітарну книжку і здати її лікарю закладу;

· пройти обов’язковий інструктаж в обсязі, необхідному для виконання покладених обов’язків;

· ознайомитися з дійсною інструкцією і строго дотримуватись її;

Бесплатная юридическая консультация:

· дотримуватися вимог Положення (Статуту) закладу, виконувати Правила внутрішнього розпорядку;

· керувати роботами з підготовки закладу до прийому дітей перед кожною зміною;

· організовувати поточний ремонт будинків, інвентарю, устаткування;

· стежити за належним санітарним станом корпусів, їдальні, санвузлів;

· вживати оперативних заходів з недопущення випадків травматизму серед дітей, підлітків, персоналу через несправність устаткування, будівель, споруджень, механізмів, технічних засобів;

Бесплатная юридическая консультация:

· стежити за санітарним станом господарського двору, сміттєзбиральииків, справністю систем водопостачання і каналізації, електричних мереж, телефонних ліній;

· організувати обов’язковий інструктаж обслуговуючого персоналу з техніки безпеки на робочому місці, техніки протипожежної безпеки;

· обладнати будинки, спорудження закладу необхідним протипожежним інвентарем відповідно до діючих нормативних документів, стежити за справністю пожежних кранів, протипожежних щитів; обладнати будинки і спорудження необхідними сигнальними знаками, планами евакуації на випадок пожежі або стихійного лиха;

· організувати роботу обслуговуючого персоналу у відповідності до штатного розкладу;

· брати участь у складанні заявки на придбання необхідного інвентарю, устаткування, приладів, миючих засобів, освітлювальних приладів і т.п.;

Бесплатная юридическая консультация:

· організовувати санітарну обробку приміщень закладу перед кожним заїздом дітей і відповідно до діючих санітарних правил і норм;

· робити своєчасні заявки на дезінфекцію приміщень закладу, харчоблоку, вивіз сміття й обробку вигрібних ям;

· складати акти на списання зношеного інвентарю, устаткування і т.п.;

· брати участь у складанні інструкцій з техніки безпеки на робочому місці для всіх категорій обслуговуючого персоналу;

· вести табель обліку виходів обслуговуючого персоналу; виконувати інші обов’язки, що входять до його компетенції, за дорученням адміністрації закладу.

Бесплатная юридическая консультация:

· подавати пропозиції з удосконалення системи виховної й оздоровчої роботи закладу;

· звертатися до керівництва закладу, профспілкового комітету з питаннями про захист своїх професійних інтересів, інтересів дітей і закладу в цілому;

· знайомитися з проектами, рішеннями відповідних органів і організацій з питань діяльності дитячих оздоровчих закладів, віднесених до його компетенції, вносити до них відповідні пропозиції;

· запитувати від керівників служб закладу інформацію й документи, необхідні для виконання своїх функціональних обов’язків;

· підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

Бесплатная юридическая консультация:

Завгосп несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну відповідальність у рамках чинного законодавства за:

· збереження життя, здоров’я, повагу честі, гідності і недоторканності дітей, які знаходяться в дитячому оздоровчому закладі у межах своїх посадових обов’язків;

· недбале ставлення до виконання своїх посадових обов’язків; дотримання трудової дисципліни, норм охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічних правил і норм, норм протипожежної й екологічної безпеки;

· зрив виробничого процесу у випадку встановлення його провини;

· факти травматизму на робочому місці серед підлеглих працівників у випадку встановлення його провини;

Бесплатная юридическая консультация:

· дотримання вимог дійсної інструкції, вимог законодавства.

Источник: http://teacher.at.ua/publ/posadova_instrukcija_zaviduvacha_gospodarstvom_ditjachogo_ozdorovchogo_zakladu/1

Що входить в обов’язки завгоспа?

Наприклад в дитячому саду. Що він повинен делать7

Відповідей: 4

Завгосп є особою матеріально-відповідальною і підпорядковується зав. дет садом. Обов’язки: отримує, доставляє необхідний інвентар, миючі та дез. засоби. Забезпечує збереження майна, його ремонт і поповнення.

Стежить за станом ділянки, приміщень, обладнання, за його своєчасним ремонтом. Забезпечує виконання протипожежних заходів. Виконує заходи по санітарному режиму в дет.

саду і на ділянці, керує благоустроєм і озелененням ділянки, веде контроль за освітленням, опаленням і вентиляцією.

Веде кошторисно-звітну документацію, організовує роботу складу та проводить інвентаризацію, створює умови для безперебійної роботи пральні та харчоблоку, отримує продукти з бази згідно з накладною, забезпечує належний стан комор. Всі обов’язки завгоспа повинні бути обумовлені в посадовій інструкції.

Кожен працівник, влаштовуючись на роботу, читає і підписує трудовий договір. У трудовому договорі в кратце вказуються обов’язки і права як працівника, так і роботодавця. Згідно з цими обов’язками людина і працює.

Посада завгоспа не виняток загальним правилом.

Завідувач господарською частиною організації буде займатися питаннями інвентарю, проведених робіт на території організації, стежити за роботою обладнання, займатися питаннями пожежної безпеки, усувати проблеми.

Бесплатная юридическая консультация:

Завхоз- це завідувач господарськими справами. Ось все, що входить в господарські справи, всім цим він і зобов’язаний займатися. У дитячому садку завгосп їх не виконує обов’язки: директора, вихователя, кухаря, психолога і лікаря. Звичайно якщо не виконує їх по совместітельству- як це кругом та навколо. Навіть сторожем буває.

Завгосп — це скорочення від завідувача господарством. Отже він повинен стежити за господарством підприємства, за оснащенням матеріально-технічного боку.

Функції, які виконує завгосп дитсадка:

Посадові обов’язки завідувача господарством дитячого садка:

Источник: http://s-fs.ru/zavgosp-ditjachogo-sadka/

Что должна содержать должностная инструкция кастелянши: образцы документов

Кастелянка в дитячому саду обов’язки

Основные функции кастелянши – это выдача, хранение, списание белья и спецодежды. Эта профессия востребована в здравоохранении (медицинских учреждениях), домах отдыха, санаториях и других различных организациях, где используется униформа.

О том, как составляется и что содержит в себе должностная инструкция кастелянши, читайте  в нашей статье.

Как составить: общие положения

Должностная инструкция разрабатывается с учетом уставных документов организации, в которых описаны характеристики и квалификационные требования к должности.

Три экземпляра инструкции, утвержденной директором предприятия, предназначены для работника, руководителя подразделения и отдела кадров.

Раздел «Общие положения» содержит сведения о полном наименовании должности, назначении и подчинении, требованиях и перечне документов, которыми руководствуется работник.

На должность назначается лицо, имеющее начальное образование в сочетании с предварительной профессиональной подготовкой на предприятии или среднее образование, без предъявления к стажу работы. Назначается и освобождается кастелянша от должности приказом генерального директора, при этом подчиняется она, как правило, руководителю структурного подразделения.

Кастелянша должна знать:

  • стандарты получения, хранения, выдачи и списания белья, санитарной и специализированной одежды и обуви;
  • сроки использования вещей;
  • санитарные правила содержания тканевых изделий;
  • правила ведения документации.

Руководствоваться в своей деятельности данный сотрудник должен санитарно-эпидемиологическими требованиями, Уставом организации, правилами внутреннего трудового распорядка, противопожарной безопасности и нормами охраны труда.

Должностные обязанности: на что имеет право кастелянша и ее ответственность

В разделе об обязанностях прописываются профессиональные функции работника. Так, в основные трудовые функции кастелянши входит:

  • хранение всех учтенных изделий;
  • нанесение маркировки;
  • контроль над эксплуатацией и износом;
  • сдача белья и спецодежды в прачечную;
  • осуществление сортировки мягкого инвентаря в шкафы для хранения;
  • ведение учета и составление актов на списание.

Раздел «Права» содержит сведения о полномочиях работника, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка. Так, кастелянша может требовать улучшения создания условий рабочего места, обеспечения необходимым инвентарем и вносить на рассмотрение руководства предложения об улучшении обеспечения и содержания белья.

В разделе «Ответственность» должны быть перечислены те действия, за которые предусмотрены меры наказания, определенных действующим гражданским, административным и уголовным законодательством Российской Федерации.

Кастелянша отвечает за сохранность вверенного ей подотчетного имущества и правильную эксплуатацию инвентаря и оборудования, а также за ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей. Помимо этого, она несет ответственность за несоблюдение санитарных норм и противопожарной безопасности.

Должность кастелянши необходима в учреждениях различных сфер деятельности, где имеются белье и спецодежда. В больницах данный сотрудник ответственен за постельные изделия, халаты и полотенца.

В транспортных, ремонтных и строительных компаниях он отвечает за униформу: комбинезоны, куртки, фартуки, рукавицы и перчатки.

Типовая

С примером типовой инструкции кастелянши вы можете ознакомиться здесь: https://yadi.sk/d/83EGBa5W3UHnTX

В гостинице

В гостиницах, отелях и хостелах применяются инструкции следующего типа: https://yadi.sk/i/yS98coVn3UHoUb

В детском саду

Должностные функции кастелянши в ДОУ выглядят так: https://yadi.sk/i/TFhJAMKx3UHoZQ

В школе-интернате

Инструкцию для сотрудника данного учреждения вы найдете здесь: https://yadi.sk/i/fJyHUAsZ3UHofz

Несмотря на то, что должностная инструкция не относится к обязательным нормативно-правовым актам на предприятии, этот документ содержит полный перечень квалификационных требований, прав и ответственности работника. С его помощью можно упорядочить работу всего предприятия в целом, урегулировав порядок взаимоотношений работодателя и работника, поэтому пренебрегать составлением такой инструкции не рекомендуется.

Источник: https://specworkgid.ru/baza-znanij/info/dokumenty/obrazcy-instrukcij/dolzhnostnye/kastelyanshi.html

Адвокат Ганасьян
Добавить комментарий