Договір оренди квартири з меблями і побутовою технікою зразок

Зразок договору оренди квартири (кімнати)

Договір оренди квартири з меблями і побутовою технікою зразок

м. __________________«___» ________________ 20__ р.

________________________________________________________________

вказатипрізвище, ім'я та по батькові   орендаря)

(надалі іменується «Орендар») що проживаэ за адресою ______________________________________зоднієї сторони, та громадянин___________________________________________________________,

       (вказати прізвище, ім'я та по батькові  орендодавця)

що проживає за адресою:________________________________________________,

(вказатимісце проживання)

(надалі іменується «Орендодавець»), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», акожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір оренди квартири (надалііменується «Договір») про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ

1.1.Цим Договором регулюються правовідносини, пов'язані із переданням ОрендодавцемОрендареві наступної квартири (надалі іменується «квартира, щоорендується») для проживання у ній працівників Орендаря на визначений цимДоговором строк та за встановлену цим Договором плату:

1.1.2.Адреса: ____________________________________________________.

1.1.3.Загальна площа: ____________________________________________.

1.1.4.Житлова (корисна) площа ____________________________________.

1.1.5.Поверх: ____________________________________________________.

1.1.6.Кількість кімнат: ____________________________________________.

1.1.7.Стан квартири, що орендується, на момент передачі в орендне користування:___________.

1.1.8.Недоліки квартири, що орендується: ___________________________.

1.2.Орендодавець також передає Орендареві в оренду майно, що знаходиться у квартирі,що орендується, згідно з Додатком N __________ до цього Договору (надалііменується «майно»).

2. МЕТА ОРЕНДНОГОКОРИСТУВАННЯ

2.1.Квартира, що орендується, надається Орендарю для проживання Орендаря та членів його родини: ________________________________.

3. ПОРЯДОКПЕРЕДАННЯ КВАРТИРИ В ОРЕНДНЕ КОРИСТУВАННЯ

3.1.Квартира та майно повинні бути передані Орендодавцем та прийняті Орендаремпротягом ________(________________) днів з моменту набрання чинності цимДоговором, що має  бути оформленоСторонами відповідним актом прийому-передачі

3.2.Протягом строку, визначеного у п. 3.1 цього Договору, Орендодавець зобов'язанийвиїхати з квартири, що орендується, та підготувати її для передання Орендарю.

3.3. Умомент підписання Акта приймання-передачі Орендодавець передає Орендарю ключівід квартири, що орендується, та від кімнат, які знаходяться у даній квартирі.

4. СТРОК ОРЕНДНОГОКОРИСТУВАННЯ

4.1.Строк орендного користування квартирою, що орендується, та майном складає____________________________ років з моменту прийняття квартири, щоорендується, за актом прийому-передачі.

4.2.Строк орендного користування може бути скорочений лише за взаємною згодою Сторін,що оформляється додатковою угодою Сторін до цього Договору.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТАРОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

5.1.Розмір орендної плати за орендне користування квартирою, що орендується, тамайном складає _______________________________________ грн. за один місяцьорендного користування.

5.2. Орендна плата сплачується готівкою або за вимогою Орендодавця вбезготівковому порядку на рахунок останнього в __________ не пізніше____________ числа кожного місяця.

5.3.Орендар зобов'язаний протягом ________________________ з моменту __________,перераховувати орендну плату за ______________________ авансом.

5.4.Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами 1 (один) раз протягом________________________ за згодою Сторін шляхом _______________.

6. ВИТРАТИ НА КОМУНАЛЬНІПОСЛУГИ

6.1.Комунальні послуги, які споживає Орендар в квартирі, що орендується,оплачуються Орендарем самостійно на підставі рахунків відповідних організацій.

6.2.Усі витрати за користування телефонами в квартирі, що орендується, оплачуються Орендаремсамостійно згідно з рахунками ______________.

7. ПРАВА ТАОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

7.1.Орендодавець має право один раз на квартал здійснювати перевірку порядкувикористання Орендарем квартири, що орендується, у відповідності до умов цьогоДоговору шляхом ________________.

7.2.Орендодавець має право вимагати від Орендаря дотримання Правил користуванняприміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями в Україні.

7.3.  Орендодавець має право вимагати від Орендарязвільнення квартири, що орендується, та повернення майна після закінченнястроку орендного користування.

7.4.Орендодавець зобов'язується здійснювати у разі необхідності капітальний ремонтквартири, що орендується.

8. ПРАВА ТАОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

8.1. Орендар за цим Договором бере на себе наступніобов'язки:

-використовувати квартиру, що орендується, за її цільовим призначенням увідповідності до п. 2.1 цього Договору;

-забезпечувати збереження і охайність квартири, що орендується, та підтримуватиїї в належному стані;

-дбайливо ставитися до майна, яке знаходиться в квартирі, що орендується;

-усувати наслідки аварій, які сталися в квартирі, що орендується, в строк_________ шляхом ___________;

— устрок ___________ повідомити Орендодавця про аварію, чи інші пошкодженняквартири та майна;

-дотримуватися протипожежних правил;

-здійснювати за власний рахунок поточний ремонт квартири, що орендується;

— нездійснювати перебудову та перепланування квартири, що орендується, безпопередньої письмової згоди на це Орендодавця;

-дотримуватися Правил користування приміщеннями житлових будинків іприбудинковими територіями;

-безперешкодно допускати Орендодавця до квартири, що орендується, з метоюперевірки її використання у відповідності до цього Договору;

-звільнити квартиру, що орендується, та повернути Орендодавцеві майно післязакінчення обумовленого в цьому Договорі строку орендного користування.

8.2.Орендар за цим Договором має наступні права:

-обладнати та оформити квартиру, що орендується, на власний розсуд;

-здавати квартиру, що орендується, у суборенду за письмовою згодою Орендодавця;

-установлювати замки на вхідні двері та кімнати, укріплювати вхідні дверіквартири, що орендується;

-установлювати сигналізацію та інші системи охорони в квартирі, що орендується;

-самостійно визначати порядок, умови та строки проживання в квартирі конкретнихосіб із числа тих, що визначені у п. 2.1 цього Договору.

9. ПОРЯДОКПОВЕРНЕННЯ КВАРТИРИ, ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ, ТА МАЙНА ОРЕНДОДАВЦЕВІ

9.1.Після закінчення строку орендного користування Орендар зобов'язаний передатиОрендодавцю квартиру, що орендуються, та майно протягом___________________________ з моменту закінчення строку орендного користуванняза актом прийому-передачі.

9.2.Протягом строку, визначеного у п. 9.1 цього Договору, Орендар зобов'язанийзабезпечити виїзд осіб, які проживали в квартирі, що орендується, тапідготувати її до передання Орендодавцю.

9.3.Квартира, що орендується, та майно вважаються фактично переданими Орендодавцю змоменту підписання Сторонами акта прийому-передачі.

9.4. Вмомент підписання акта прийому-передачі Орендар передає Орендодавцю ключі відквартири, що орендується, та кімнат, які знаходяться в квартирі, щоорендується.

9.5.Квартира і майно, що орендуються, повинні бути передані Орендодавцю у тому жстані, в якому вони були передані в орендне користування з урахуваннямнормального природного зносу.

10.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Увипадку порушення Договору Сторони несуть відповідальність, визначену цимДоговором та (або) чинним в Україні законодавством.

10.2. ПорушеннямДоговору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання зпорушенням умов, визначених змістом цього Договору.

10.3. Сторона ненесе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини(умислу чи необережності).

10.4. Сторонавважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщовона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконанняцього Договору.

10.5.Орендар несе наступну відповідальність:

— увипадку прострочення в прийнятті майна та квартири, що орендується, — неустойкав розмірі ________________________;

— увипадку прострочення по сплаті орендних платежів — пеня в розмірі________________________________ від суми боргу за кожен день прострочення;

— увипадку нецільового використання квартири, що орендується, — штраф у розмірі__________________________________________ від загальної суми орендної плати,що підлягає сплаті за цим Договором;

— запередання квартири, що орендується, або її кімнат в суборенду без письмовоїзгоди Орендодавця — штраф у розмірі ____________.

10.6.Орендодавець несе наступну відповідальність:

— увипадку прострочення по переданню Орендарю квартири, що орендується, та майна -неустойка в розмірі ___________________________.

11. ПІДСТАВИДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

11.1.Цей Договір може бути розірваний достроково в порядку та на умовах, щовизначені у ст. 825 Цивільного кодексу України.

12. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

________________________________________________________________.

13.ДІЯ ДОГОВОРУ

13.1.Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписанняСторонами та скріплення його печаткою Орендаря.

13.2.Строк Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 13.1 цьогоДоговору та закінчується ______________________________________.

13.3. Закінченнястроку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за йогопорушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

13.4. Якщо іншепрямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни уцей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюєтьсядодатковою угодою до цього Договору.

13.5. Зміни у цейДоговір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідноїдодаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковійугоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

14.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1.

Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у томучислі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненнямцього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності абопорушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного вУкраїні законодавства. До вищезазначених правовідносин можуть бути застосованізвичаї ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності тасправедливості.

14.2.Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами імають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписаніСторонами та скріплені печаткою Орендаря.

реквізитисторін

________________________________________________________________________________________________________________________

Підписи сторін

ОРЕНДАР________________/_________/

_________________________________________________________________________________________________________

Договір здачі квартири в оренду з меблями — зразок

Договір оренди квартири з меблями і побутовою технікою зразок

Одним з найпоширеніших варіантів пасивного заробітку є здача в оренду нерухомості. Здавати можна практично будь-яку нерухомість, але найбільший попит, а значить, і дохід, завжди є на житлову нерухомість. Особливим попитом користуються квартири з меблями. Щоб уникнути різних неприємностей, і квартиранта, і власнику має сенс укласти договір оренди, який зафіксує їх відносини.

Як правильно скласти договір оренди квартири — зразок

При здачі в найм житлової нерухомості обов’язково укладається договір оренди. Законодавство не вимагає його письмової форми, але практика показує, що краще все домовленості фіксувати на папері.

При укладанні договору орендар повинен перевірити у власника:

 • Правовстановлюючі документи на квартиру;
 • Паспорт власника (якщо його інтереси представляє інша особа, то довіреність на представника і його паспорт).

Якщо планується довгострокова оренда, то має сенс замовити виписку з ЕГРП, щоб перевірити наявність можливих обтяжень, які можуть перешкодити нормальному користуванню квартирою.

Наприклад, у багатьох власників, які здають квартири, джерелом їх придбання є іпотечні кредити, далеко не завжди вони на момент здачі в оренду закриті. Тому при простроченні з боку власника можливі певні неприємності. Справедливості заради відзначимо, що таке буває вкрай рідко.

Інша справа, якщо квартира знаходиться під арештом за судовим рішенням, в такому випадку вимога про виселення може прозвучати в будь-який момент.

 • Завантажити зразок договору здачі квартири в оренду .doc

Власник квартири повинен запитати у орендаря:

 • паспорт;
 • Список осіб, які постійно проживатимуть з ним.
 • Якщо орендар іноземний громадянин, то міграційні документи: дозвіл на роботу, вид на проживання.

Якщо питань по особистостям кожної зі сторін немає, то можна приступати до складання договору оренди.

Порада: до договору оренди має сенс завжди прикладати копії паспортів кожної зі сторін, а в разі участі в угоді представника, то і копії довіреності.

Договір оренди квартири між фізичними особами

У договір оренди квартири повинні бути включені наступні пункти:

 • Точна адреса квартири з зазначенням поверху, кількості кімнат;
 • Повні П.І.Б. і паспортні дані кожної зі сторін;
 • Термін дії договору — повинна бути вказана конкретна дата початку та закінчення періоду оренди;
 • Розмір орендної плати і терміни її сплати, також в цьому розділі повинен бути вказаний порядок оплати комунальних послуг, телефонного зв’язку, інтернету і т.д .;
 • Призначення переданого в оренду приміщення. Даний пункт дуже важливий, особливо в разі здачі житлової нерухомості. В іншому випадку в квартирі можуть розмістити що завгодно, наприклад, оптові постачальники для інтернет-магазинів зроблять в квартирі склад;
 • Права і обов’язки кожної зі сторін;
 • Відповідальність сторін, в тому числі і прописані конкретні штрафні санкції;
 • Перелік майна, що перебуває в квартирі і переданого в користування орендарям;
 • Умови дострокового розірвання договору;
 • Порядок розгляду претензій і суперечок.

Крім стандартних розділів в договір оренди сторони можуть включити і інші, які відповідають конкретній ситуації. Наприклад, прописати умови розміщення домашніх тварин становить або передбачити порядок перевірки квартири власником.

Особливості здачі квартири з меблями

Певні нюанси існують при укладанні договору оренди квартири з меблями. В такому випадку сторони повинні визначити перелік майна, що передається, який повинен бути включений в текст договору або може бути оформлений у вигляді додатку до договору. У перелік має сенс включити всі предмети, що мають будь-яку цінність.

Причому одного перерахування недостатньо, по кожному предмету необхідно вказати будь-які ознаки, що дозволяють ідентифікувати його. Наприклад, на побутовій техніці це може заводський номер. Також слід зазначити і наявні недоліки.

Особливо це важливо для квартиранта, так як при поверненні квартири власник йому може пред’явити вимогу відшкодувати збиток від пошкодження.

При здачі квартири з меблями значну увагу в договорі має бути приділено відповідальності за пошкодження речей. Зокрема, необхідно вказати, що при виявленні пошкоджень меблів, не зазначених при передачі квартири орендарю, він зобов’язаний відшкодувати завдані збитки, в тому числі і в повному розмірі вартості такої речі.

Збережіть статтю в 2 кліка:

Заробіток на нерухомості відрізняться стабільністю за рахунок постійного попиту на орендоване житло. Багато хто не може дозволити придбати квартиру. Наприклад, взяти кредит з поганою кредитною історією і простроченням неможливо, а значить, і покупка в іпотеку неможлива, але справно платити орендну плату люди можуть, тому вони і змушені знімати житло.

Крім того, існує безліч життєвих обставин, які змушують людей орендувати нерухомість. Грамотно складений договір оренди квартири дозволить власнику квартири спокійно отримувати свій дохід і захистити при необхідності свої права, а квартиранта — уникнути сваволі з боку власника нерухомості і отримати документальне підтвердження наявності у нього місця проживання.

Скласти договір оренди нітрохи не складніше, ніж провести розрахунок компенсації при звільненні, зараз в мережі інтернет можна знайти безліч варіантів подібного договору. Але вибираючи шаблонний документ, слід пам’ятати, що він вимагає обов’язкової доопрацювання під конкретні умови.

Тому має сенс доручити розробку даного документа професійного юриста, який складе договір з урахуванням всіх нюансів планованої угоди.

Договір здачі квартири в оренду з меблями — зразок Ссылка на основную публикацию

Источник: http://coupona.com.ua/dogovir-zdachi-kvartiri-v-orendu-z-mebljami-zrazok.html

Договір подобової оренди квартири бланк зразок 2017

Договір оренди квартири з меблями і побутовою технікою зразок

Договір подобової оренди квартири

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець представляє Орендарю, квартиру в оренду подобово на добу, з «» 2017 року, годин хвилин, по «» 2017 року, годин хвилин квартиру загальною площею кв. м. за адресою:. Квартира обладнана меблями, аксесуарами і побутовою технікою, перелік яких зазначений в Додатку №1 до цього договору.

1.2. Квартира передається для використання в якості житлового приміщення для осіб (а):.

1.3. За угодою сторін договором встановлюється плата за подобову оренду квартири в розмірі рублів на добу, до складу якої включені витрати по оплаті комунальних послуг та оренди постільної білизни за кількістю осіб зазначених в даному договорі. Загальна сума орендної плати становить рублів. ПДВ не передбачений.

1.4. Розрахунковий час: 12:00. Ранній заїзд та пізній виїзд узгоджується і оплачується додатково.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. орендодавець зобов’язується:

2.1.1. Надати в подобову оренду Орендарю квартиру в придатному для проживання стані, включаючи постільну білизну, рушники та гігієнічні приналежності.

2.1.2. Здійснювати утримання будинку і технічних пристроїв квартири відповідно до вимог Житлового Кодексу РФ.

2.1.3. Забезпечувати надання комунальних та інших послуг.

2.1.4. До закінчення терміну дії цього Договору не проводити обмін, продаж, дарування квартири, здавати під заставу і в оренду вищевказане житлове приміщення (предмет цього Договору) одночасно кільком фізичним або юридичним особам.

2.1.5. Протягом терміну дії цього Договору не змінювати орендну плату.

2.1.6. Сплачувати рахунки на комунальні послуги.

2.2. орендар зобов’язується:

2.2.1. Використовувати здану йому за договором подобової оренди квартиру за призначенням, тобто для проживання осіб, зазначених у п.1.2 цього Договору.

Орендар зобов’язується не здавати жиле приміщення в суборенду або використовувати житлове приміщення для проведення свят, вечірок та інших видів колективних зборів.

Факт підписання даного договору одночасно є підтвердженням того, Орендар прийняв від Орендодавця житлове приміщення, вказане в п.1.1 і все його обладнання, оснащення та елементи інтер’єру в технічно справному стані, і без зовнішніх пошкоджень.

2.2.2. Дотримуватися Правил користування жилими приміщеннями, утримання житлового будинку та прибудинкової території в РФ.

2.2.3. Негайно повідомляти Орендодавця про виявлені несправності елементів, обладнання та оснащення квартири і будинки.

2.2.4. Допускати в денний час, а при аваріях чи інших форс мажорних обставин і в нічний час, в орендовану квартиру працівників Орендодавця або самого Орендодавця, а також представників підприємств з обслуговування та ремонту житла для проведення огляду та ремонту конструкцій і технічних пристроїв квартири (за погодженням сторін ).

2.2.5. Звільнити орендовану квартиру після закінчення обумовленого в цьому договорі терміну оренди.

2.2.6. Оплатити відповідно до дійсних витратами Орендодавця будь-які пошкодження житлового приміщення і / або оснащення, меблів і обладнання квартири, що виникли з вини Орендаря.

3. ПРАВА СТОРІН

3.1. Орендодавець має право:

3.1.1. Вимагати від Орендаря дотримання Правил користування жилими приміщеннями, утримання житлового будинку та прибудинкової території РФ.

3.1.2. Вимагати від Орендаря своєчасного внесення плати за оренду.

3.1.3. Вимагати від Орендаря звільнення житлового приміщення після закінчення терміну договору оренди.

3.1.4. Надати Орендарю додаткові послуги такі як, трансферти по місту, надання автомобіля з водієм, оренда стільникового телефону, надання супроводжуючого, екскурсійні послуги.

3.2. Орендар має право:

3.2.1. Орендар має право проводити огляд зданого в найм житлового приміщення і майна на предмет збереження та санітарного стану, попередньо повідомивши і погодивши час візиту з Орендодавцем.

3.2.2. Вимагати від Орендодавця своєчасного і якісного виконання комплексу робіт по утриманню житлового будинку, квартири та прибудинкової території, а також надання комунальних та інших послуг, передбачених договором оренди.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. відповідальність Орендодавця:

4.1.1. Матеріальна відповідальність Орендодавця перед Орендарем у всіх випадках обмежена сумою Загальною орендної плати, зазначеної в п.1.2 цього Договору, перевищувати яку сума відповідальності Орендодавця не може.

4.1.2 Орендодавець не несе відповідальності за збереження речей, цінностей та документів Орендаря, залишених в житловому приміщенні, так само як авто і інших видів транспорту Орендаря, паркуемих поблизу житлового приміщення.

4.2. відповідальність Орендаря:

4.2.1. Орендар відшкодовує Орендодавцю матеріальну шкоду, заподіяну в результаті невиконання обов’язків, передбачених у п.2.2.1 та п.2.2.2 цього договору, в установленому законом порядку.

4.2.2. При розірванні цього Договору достроково з ініціативи Орендаря, сума за невикористані добу проживання Орендодавцем; не повертається.

5. УМОВИ ОПЛАТИ

5.1. Оплата подобової оренди квартири здійснюється одноразово за весь термін проживання не пізніше першого дня оренди, зазначеного в п.1.1. При відмові здійснити оплату в вищевказаний термін цей договір оренди втрачає свою силу.

5.2. При підписанні Договору Орендарем вноситься Орендодавцеві заставна сума (за втрату ключів і / або шкоди майну), яка повертається Орендарю при виїзді його з квартири.

5.3. Оплата здійснюється за допомогою внесення готівкових грошових коштів Орендодавцю, або за допомогою безготівкового перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Орендодавця за погодженням сторін.

5.4. На вимогу Орендодавця попередня оплата одних першої доби оренди житлового приміщення за ціною, вказаною в п.1.2 цього Договору проводиться в якості депозиту шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок Орендодавця.

5.4.1. У разі розірвання цього Договору з ініціативи Орендаря з якихось причин, депозит, вказаний в п.5.4 цього Договору Орендарю; не повертається, якщо розірвання даного Договору відбулося в термін менше ніж за доби до дати початку оренди, зазначеної в п.1.1. В інших випадках, Орендодавець повертає Орендарю% від суми внесеного депозиту.

6. Заключні УМОВИ ПОДОБОВОЇ ОРЕНДИ КВАРТИРИ

6.1. Цей договір може бути розірваний за ініціативою однієї зі сторін при наявності умов і в порядку, передбаченому законодавством.

6.2. Виникли при виконанні цього договору суперечки між сторонами вирішуються в установленому законом порядку.

6.3. Цей договір складено в 2-х примірниках, один з яких знаходиться в Орендодавця, другий — в Орендаря.

6.4. Договір набуває чинності з моменту повної оплати Орендарем всієї суми вартості оренди. Бронювання жилого приміщення, оплата вартості депозиту або оренди та / або заїзд в житлове приміщення означає прийняття Орендарем умов цього Договору.

6.5. Умови цього договору по добовій оренді квартири зберігають свою силу на весь строк дії договору.

6.6. Цей договір може бути продовжений за погодженням сторін за умови внесення додаткової орендної плати.

6.7. З документами Орендодавця Орендар ознайомлений і претензій до нього не має.

Джерело: Договір подобової оренди квартири — бланк зразок 2017

Post Views: 134

житлове приміщенняжитлового приміщенняподобової орендицього Договору

Источник: https://opalennia.com/dogovir-podobovoi-orendi-kvartiri-blank-zrazok/

Договір оренди квартири: зразок заповнення та бланк. Особливості договору оренди квартири

Договір оренди квартири з меблями і побутовою технікою зразок

Знімання квартири – це общераспространенный процес, який фіксується висновком документа оренди або найму. Проте все не так просто, як може здатися на перший погляд.

Компетентне оформлення такої угоди трапляється аж ніяк не завжди, що дуже часто стає причиною конфліктів і проблем для обох сторін договору.

Як складати договір оренди квартири? Інформація буде корисна і власника квартири, який хоче організувати пасивний джерело доходу, і квартиронаймачеві.

Що варто врахувати при складанні договору про оренду квартири?

Як укласти договір оренди квартири? Як правило, мінімум проблем виникає, якщо власністю на житлове приміщення володіє одна фізична особа. У такій ситуації саме воно і буде підписувати договір найму. Однак цю процедуру може виконати уповноважена особа від орендаря, якщо він не в змозі засвідчити документи.

Обставини значно ускладнюються, коли власників приміщення декілька. Щоб здати таке житло в оренду, потрібно отримати згоду всіх його власників. Договір оренди квартири (бланк нижче) повинен бути засвідчений підписами кожного власника або їх офіційних представників.

Як вчинити, якщо орендодавець не бажає надавати всі потрібні відомості та документи? В такому випадку краще відмовитися від подальшої співпраці з ним і пошукати іншу квартиру під оренду. Завжди пам’ятайте, що якщо складений договір оренди квартири не відповідає нормам законодавства, такий документ буде визнаний недійсним, що спричинить за собою появу серйозних проблем у орендаря.

Чи потрібен договір оренди квартири? Звичайно. Важливо не забути заздалегідь обміркувати, що буде зазначено в документі і уважно прочитати його. Правильний договір оренди квартири, як правило, містить наступні пункти:

 • строк договору;
 • оплата та її розмір;
 • строки виплати;
 • опис майна, присутнього в квартирі, і його поточний стан;
 • обставини оплати комунальних платежів, електроенергії та інтернету;
 • опис натурального знос інтер’єру і предметів, якщо такий присутній в квартирі.

Перевірка власника і документів на житлове приміщення

Найважливіше, про що часом забувають люди, заповнюючи договір на оренду, — це перевірити орендодавця. Форма договору оренди квартири може бути різною, але от перевірити всі документи потрібно обов’язково.

Для початку варто попросити пред’явити оригінал паспорту, а не його ксерокопію. Дуже уважно перегляньте документ про право на власність. Це найважливіший пункт, який свідчить про право власника на житловий ділянку.

Варто відзначити, що до 2000 року видавалося свідоцтво про власність на квартиру, а з жовтня 2013 року, разом з документом про державну реєстрацію власності, почали додатково видавати виписку з ЕГРП.

Не випустити з уваги правовстановлюючі документи і ряд інших дрібниць

Завжди важливо перестрахуватися, тому разом зі свідоцтвом про фіксацію права власності та випискою з ЕГРП попросіть орендаря подати документи на житло, тобто акт, за яким здійснюється право власності на приміщення. Договір оренди квартири фізичною особою можна починати складати та підписувати тільки після того, як будуть перевірені всі документи власника.

Існує кілька варіантів таких документів: є свідоцтво про право на власність, договір дарування, купівлі-продажу, свідоцтво про спадщину чи про приватизацію.

Якщо обрана квартира належить до житлово-будівельного кооперативу, попросіть у орендаря свідоцтво про виплачений пай.

Виставлені паперу досить часто люди плутають з різними свідченнями про правову реєстрацію або про внесення в реєстр власників.

Неможливо підмінити атестат про право приналежності та виписку з Єдиного муніципального реєстру прав. Крім того, всі зібрані папери слід переглянути на присутність поправок на дату і реєстраційний номер. Проставлені печатки та підписи обов’язково повинні бути добре помітні.

Оформлення акту прийому-передачі квартири

Окрім строку дії договору, розміру плати за оренду та інших моментів, орендар повинен вказати в документі той час, в яке він буде відвідувати квартиру для огляду її стану. Він також повинен вказати період, протягом якого він повинен попередити наймача про свій візит.

Разом з договором про оренду необхідно оформити акт прийому-передачі квартири із зазначенням її дефектів, щоб в майбутньому на вас не могли повісити пошкоджену техніку або неякісну фурнітуру, зламаний душ, які були в такому стані ще до вашого заїзду.

Як відбувається оренда квартири з викупом?

ГК РФ з даного питання свідчить, що в законі або договорі про оренду квартири (зразок нижче) може бути прописано, що орендоване майно передається у власність орендаря після закінчення терміну оренди.

Виходить, що клієнт може зробити договір оренди квартири з викупом з власником житлової площі. Варто звернути увагу на наступні пункти:

 • ні в якому разі не дозволяється допускати подвійну інтерпретацію договору, що передбачає право викупу орендованого майна, так як це може призвести до відмови або розірвання угоди (документ повинен бути складений чітко й розумітися однозначно);
 • контракт про оренду майна, що передбачає перехід в подальшому права власності на цей актив до орендаря, повинен бути укладений у формі, яка використовується для договору купівлі-продажу житлової площі;
 • важливим умовою договору оренди з викупом є розмір ціни.

Договір купівлі-продажу житла

Таким чином, щоб придбати в оренду квартиру з правом подальшого викупу, потрібно укласти договір по формі купівлі-продажу. Далі необхідно вчасно проводити платежі, а після сплати всієї викупної суми зробити документально оформити завершення угоди.

Практично всі обставини контракту з подальшим правом викупу нерухомості перераховані далі: величина викупної суми, щомісячні платежі, термін здачі (все це встановлюється самим власником житлоплощі і клієнтом).

Представлена схема придбання власності може зацікавити клієнта, який готовий вкласти особисті фінанси в покупку нерухомості з метою придбання прибутку, або власникам елітного житла. У наш час є безліч інвестиційних організацій, що пропонують покупку житлової площі на угодах оренди з подальшим викупом. Втім, його термін в цих компаніях не перевищує близько двадцяти років.

Про комунальні платежі і домашніх вихованців

У тому випадку, якщо за договором комунальні послуги лежать на ваших плечах, бажано вам завести окрему папку, куди ви будете складати всі оплачені квитанції, щоб в подальшому не виникало проблемних ситуацій.

Утримувати в квартирі домашніх тварин без погодження з орендодавцем не рекомендується, так як вони можуть зіпсувати майно або меблі господаря. Іноді в договорі оренди житлової площі це прописується окремим пунктом, але можна домовитися і в усній формі.

Особливості договору оренди кімнати в квартирі

Безумовно, для договору оренди кімнати в квартирі необхідна письмова форма, а якщо ви плануєте знімати протягом тривалого терміну, то і без державної реєстрації не обійтися.

У договорі повинні бути конкретно закріплені прямі обов’язки сторін і їх права. В залежності від того, де саме знімається кімната, в договорі стануть передбачати особливості будівлі:

 • Якщо мова йде про гуртожитку, то в договорі вказується обов’язок орендаря дотримуватися розкладу. Порушення такого припису загрожує виселенням з кімнати. Всі побутові проблеми, що виникають у момент проживання власника, як правило, вирішуються самостійно, якщо це детально не обумовлено в договорі.
 • Якщо мова йде про комунальній квартирі, у договорі строго фіксується розмір виплати і її дата. Власник також повинен вказати в документі параграф про можливу зміну величини плати за наймання та обставини, за яких вона може піднятися або знизитися. Також обов’язково зазначається час, за який орендарю потрібно повідомити про цей факт.
 • Відмінність договору найму з договором про оренду квартири

  Конфігурація договору найму квартири, як і кімнати, тільки письмова. В шапці договору позначається:

  • дата складання договору;
  • місце його складання;
  • позначаються беруть участь в угоді сторони.

  В основній частині зазначаються обов’язки сторін, вартість найму та терміни виплат. Складання документа про здачу кімнати регулюється правилами, що застосовуються до найму житлових приміщень. Критерії прописані в Цивільному кодексі РФ.

  Відповідно до підписуваних документом, власник будівлі дає орендодавцеві кімнату, де він надалі буде проживати. Орендар повинен використовувати житлове приміщення лише за призначенням контракту, а також містити кімнату в доглянутому вигляді.

  У договорі слід вичерпно описати приміщення, що здається в оренду. Якщо кімната розташований у загальної житлової площі, то в структуру документа вноситься перелік місць соціального користування і кімнат, які теж здаються. Наприклад, в оренду також може входити коридор або ванна.

  У відповідності з Цивільним Кодексом, господарем такого приміщення може бути лише дієздатний громадянин.

  Як розірвати договір найму?

  Рано чи пізно із орендованою квартирою доведеться попрощатися. Найпростіший варіант розірвання договору оренди квартири – виїхати з житла по закінченню терміну дії договору.

  Якщо мова йде про дострокове розірвання документа, то тут потрібно врахувати кілька пунктів.

  Так, якщо ініціатором такої операції виступає господар приміщення, то можна вказати в договорі, що у такому разі він повинен виплатити частково суму, витрачену орендарем на пошуки житлового приміщення.

  Якщо дана сума була сплачена наперед, то власнику квартири потрібно повернути їх орендареві. Якщо ж достроково розірвати договір хоче сам наймач, то завдаток залишається у власника житлового приміщення.

  Що важливо не пропустити, складаючи контракт оренди житлової площі на тривалий час?

  Коли жиле приміщення здається людині, акт набуває форму найму житлового будинку. Згідно Штатському кодексу РФ, оренда житлової площі як вид акта виконується в тих випадках, коли наймачем є юридична особа. В такому випадку фірма може використовувати житловий будинок тільки для проживання людей, наприклад, розміщення іногородніх співробітників або ж здачі іншим людям.

  Ключове при наймі житлоплощі – це перевірка права власника на здачу квартири і дуже пильну увагу до документального оформлення контракту, а також його додатків: акту прийому-передачі, розписки про отримання плати за проживання. В обов’язковому порядку власнику приміщення потрібно мати атестат про право приналежності та бути готовим надати папір орендареві для ознайомлення.

  Источник: http://bizreview.com.ua/dogovir-orendi-kvartiri-zrazok-zapovnennya-ta-blank-osoblivosti-dogovoru-orendi-kvartiri/

  Договір оренди квартири з меблями і побутовою технікою зразок

  м. Полтава                     «__» ___ 200__р.

  Сторони:

  Орендодавець ____________________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в особі _______ (посада та ПІБ), діючого на підставі________ (статуту, довіреності, положення), з однієї сторони, та Орендар __ ____________________ в особі _______, діючого на підставі ______ з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

  1. Предмет договору

  1.1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування квартиру (далі за текстом – «об’єкт оренди»):

  1.1.1. Адреса: ___ ___________________.

  1.1.2. Корисна площа: ________________ кв.м.

  1.1.3. Поверх: ___________________.

  1.1.4. Кількість кімнат: __________________.

  1.1.5. Наявність телефону: тел.№ _________________.

  1.1.6. Орендодавець також передає в оренду майно‚ що знаходиться у квартирі : ______.

  1.1.7. Об'єкт оренди має такі недоліки на момент передачі , що можуть перешкоджати його ефективному використанню :________________.

  1.1.8. Квартира належить Орендодавцю на праві власності згідно _________ .

  1.1.9. На Об’єкт оренди встановлено (не встановлено) обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб ____ (підстави встановлення обмежень (обтяжень).

  1.1.10. Передача в оренду Об’єкта оренди не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на Об’єкт оренди .

  2. Мета та у мови використання об'єкту оренди

  2.1. Об’єкт оренди передається в оренду для проживання співробітників останнього .

  3. Термін оренди

  3.1. Термін оренди складає ___ років з моменту прийняття об’єкта‚ що орендується.

  3.2. Термін оренди може бути скорочений лише за згодою сторін .

  3.3. Після закінчення строку Договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі, якщо жодна сторона в термін ____ до закінчення Даного Договору письмово не повідомить про намір його розірвати‚ Даний Договір автоматично пролонгується на термін _____.

  3.4. Орендар має право відмовитися від Даного Договору‚ попередивши Орендодавця в термін _____ . При цьому сплачена наперед орендна плата Орендареві не повертається .

  4. Орендна плата..

  4.1. Розмір орендної плати за весь об’єкт‚ що орендується‚ у цілому складає ____грн. за місяць (квартал, рік).

  4.2. Орендна плата сплачується Орендарем щомісячно (поквартально) готівкою через касу Орендаря (або в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок (особовий рахунок в установі Ощадбанку) Орендодавця) не пізніше ____ числа кожного місяця (квартала).

  4.3. Орендар зобов’язаний протягом __днів з моменту прийняття об’єкта‚ що орендується‚ перерахувати орендну плату за ___ місяця (квартал ) авансом.

  4.4. Обчислення розміру орендної плати здійснюється з урахуванням (без урахування) індексів інфляції.

  4.5. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами не частіше ніж один раз протягом року або за згодою сторін у разі:зміни умов господарювання, передбачених договором;

  4.5.1. підвищення цін, тарифів, у тому числі внаслідок інфляції.

  4.5.2. погіршення стану Об'єкту оренди не з вини Орендаря, що підтверджено документами.

  4.6. Орендна плата за згодою сторін може вноситися в натуральній або змішаній формі товарами‚ продуктами, послугами.

  4.7. Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який термін у розмірі‚ що визначається на момент оплати. У цьому випадку порядок перегляду орендної плати за п.4.5 Даного Договору не застосовується на оплачений термін.

  4.8. Комунальні послуги оплачуються Орендарем самостійно на підставі рахунків відповідних організацій.

  4.9. Усі витрати за користування телефонами оплачуються Орендарем самостійно згідно з рахунками телефонної станції.

  5. Порядок передачі об’єкта в оренду

  5.1. Квартира та майно повинні бути передані Орендодавцем та прийняті Орендарем протягом ____ з моменту укладення Даного Договору. Протягом цього терміну Орендодавець зобов’язаний виїхати з квартири та підготувати її для передачі Орендареві .

  5.2. Передача квартири в оренду оформлюється актом здачі-приймання.

  5.3. У момент підписання акту приймання Орендодавець передає Орендареві ключі від квартири та від кімнат .

  5.4. Об’єкт‚ що орендується‚ вважається переданим в оренду з моменту підписання акту здачі-приймання.

  6. Права та обов’язки сторін

  6.1. Обов'язки Орендаря:

  6.1.1. Використовувати майно що орендується за його цільовим призначенням у відповідності до п.2 Даного .

  6.1.2. Своєчасно здійснювати орендні платежі .

  6.1.3. Здійснювати за власний рахунок профілактичне обслуговування та поточний ремонт майна‚ що орендується .

  6.1.4. Д отримуватися протипожежних правил .

  6.1.5. Не здійснювати перебудову та перепланування квартири‚ що орендується .

  6.1.6. Д отримуватися правил проживання в будинку‚ в якому знаходиться квартира .

  6.2. Права Орендаря:

  6.2.1. Обладнати та оформити квартиру на власний розсуд .

  6.2.2. Міняти замки вхідних дверей та кімнат‚ укріплювати вхідні двері; установлювати сигналізацію та інші системи охорони квартири .

  6.2.3. Здавати квартиру в суборенду за згодою Орендодавця (за винятком передачі квартири в користування своїм співробітникам) .

  6.2.4. Самостійно визначати порядок‚ умови та терміни проживання в квартирі конкретних осіб із числа своїх співробітників .

  6.3. Права Орендодавця:

  6.3.1. Орендодавець має право 1 (один) раз на квартал здійснювати перевірку порядку використання Орендарем майна‚ що орендується‚ у відповідності до умов Даного Договору.

  7. Страхування об’єкта оренди

  7.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об’єкта оренди чи його частини несе Орендар ( Орендодавець) .

  7.2. Згідно з цим Договором об’єкт оренди підлягає (не підлягає) страхуванню на весь період оренди.

  7.3. Страхування об’єкта оренди здійснює Орендар ( Орендодавець).

  7.4. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов’язку стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об’єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.

  8. Порядок повернення квартири Орендодавцю

  8.1. Після закінчення терміну оренди Орендар зобов’язаний передати Орендодавцю квартиру та майно‚ що орендується‚ протягом _____ з моменту закінчення терміну оренди за актом передачі.

  8.2. Протягом терміну за п.9.1 Даного Договору Орендар зобов’язаний виїхати з квартири та підготувати її до передачі Орендодавцю .

  8.3. Квартира та майно вважаються фактично переданими Орендодавцю з моменту підписання акту здачі-приймання.

  8.4. У момент підписання акту приймання Орендар передає Орендодавцю ключі від квартири та кімнат.

  8.5. Квартира та майно повинні бути передані Орендодавцю у тому ж стані‚ в якому вони були передані в оренду з урахуванням нормального зносу.

  8.6. Невідокремлювані покращення‚ здійснені в квартирі Орендарем‚ переходять до Орендодавця без відшкодування здійснених витрат.

  9. Відповідальність сторін

  9.1. Орендар несе наступну відповідальність за Даним Договором:

  9.1.1. У випадку прострочення у прийнятті квартири в оренду пеня в розмірі _____ грн. за кожен день прострочення .

  9.1.2. У випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі ____ від суми боргу за кожен день прострочення.

  9.1.3. У випадку нецільового використання квартири штраф у розмірі ______ від суми фактично сплачених орендних платежів.

  9.1.4. За передачу квартири або кімнат у суборенду без згоди Орендодавця штраф у розмірі ________ від суми фактично сплачених орендних платежів.

  9.2. Орендодавець несе наступну відповідальність за Даним Договором:

  9.2.1. У випадку прострочення по передачі квартири Орендареві пеня в розмірі ___ грн. за кожен день прострочення.

  10. Інші умови

  10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до __ моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором

  10.2. Умови даного Договору можуть бути змінені лише за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

  10.3. Дострокове розірвання Договору можливе лише за письмовою згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законодавством України, за винятком випадків‚ коли одна із сторін систематично порушує умови договору і свої зобов’язання

  10.4. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

  10.5. Орендар має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

  10.6. Орендодавець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

  10.7. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

  10.8. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

  10.9. Додатки до Даного Договору складають його невід’ємну частину.

  Місцезнаходження та реквізити Сторін

  Источник: https://urist-ua.net/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8/%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8/

  Адвокат Ганасьян
  Добавить комментарий